Object

Title: "Psałterz św. Augustyna" : o barokowych przekładach średniowiecznej modlitwy i o jej tradycji

Creator:

Gurowska, Anna

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. P. Abelard, Historia moich niedoli i inne listy. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa 1993. ; 2. Analecta hymnica mediiaevi. Ed. G. M. Dreves, C. Blime, H. Bannister. T. 35-36: Psalteria rhytmica, t. 38: Psalteria Wessofontana. Leipzig 1886. ; 3. W. B. Andrzejowicz, Ogród różany. Kraków 1627. ; 4. Augustyn Aureli z Tagasty, Rozmyślania nabożne, Mowy tajemne do Pana Boga, Broń duchowna, O skrusze serca, O marności świata, przez J. M. P. Piotra Tryznę na polski przełożone, a teraz na nowo za zleceniem Jaśnie Oświeconej Księżny Ostrogskiej etc. przedrukowane. Kraków 1629. ; 5. T. Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne kierunki i problemy recepcji. Wrocław 1976. ; 6. A. Bober, Pseudo-Augustyńskie dzieła ascetyczne w Polsce. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1957, z. 4. ; 7. U. Borkowska, Królewskie modlitewniki. Lublin 1999. ; 8. A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. T. 3: Legendy i modlitewniki. Warszawa 1904. ; 9. P. Buchwald-Pelcowa, Nad psalmami i psałterzami polskimi XVI wieku. W zb.: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. Red. S. Nieznanowski, J. Pelc. Lublin 1994, s. 243-262. ; 10. A. Bzowski, Rosarium Beatiss. Virginia [...] Mariae. Romae 1612. ; 11. A. Bzowski, Różaniec Panny Maryjej. Kraków 1606. ; 12. M. Cybulski, Staropolskie przekłady psałterza. „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1996, z. 2. ; 13. A. Enard, Różaniec. Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1999. ; 14. Entretiens de l’âme avec Dieu, tirés des paroles de Saint Augustin dans ses méditations, ses soliloques et son manuel. Par M. L’abbé Clément, docteur en théologie. - Rozmowy duszy z Panem Bogiem wybrane ze słów św. Augustyna w medytacyjach i inszych księgach jego. Tłum. S. Leszczyński, B. m. [Nancy], MDCCXLV. ; 15. Epithalamia sacra, to jest Przemowa przy ślubie i kazanie na przenosinach małżeńskich [...] Tomasza [...] Zamojskiego [...] i Katarzyny z Ostroga [...] przez Melchiora Stephanidesa, chełmskiego kanonika, zamojskiego kustosza, odprawione i wydane. Kraków 1621. ; 16. J. Frankowski, Wstęp do Księgi Psalmów. W: Biblia. W przekł. J. Wujka z 1599 r. Oprac. J. Frankowski. Warszawa 1999. ; 17. B. Gładysz, Św. Augustyn u kolebki hymnografii łacińskiej. „Przegląd Teologiczny” 1930, t. 11. ; 18. H. Gmiterek, Album studentów Akademii Zamojskiej. Warszawa 1994. ; 19. J. A. Gorczyn, Kwiatki liliowe, abo Modlitwy nabożne z różańcem, koronką [ ...] na każdy dzień. Kraków 1647. ; 20. R. Gryson, Preface to the first edition. W: Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Recensuit et brevi apparatu critico instruxit R. Weber, praeparavit R. Gryson. Stuttgart 1969. ; 21. B. Jastrzębski, Uwagi duchowne, albo dyskursy nabożne na tajemnice różańca św. Kraków 1670. ; 22. J. Kitowicz, Opis obyczajów różańcowych za panowania Augusta III. Warszawa 1985. ; 23. W. Kochowski, Różaniec Najświętszej P. Maryjej. Kraków 1668. ; 24. Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia. Oprac. J. Flis. Warszawa 1996. ; 25. H. Kowalewicz, „Secretum Psalterii". Rymowany psałterz średniowieczny „Ligni vite dulcis fructus". W: Silva Medii et Recentioris Aevi, t. 5: Z przeszłości Warszawa 1965. ; 26. S. Koziara, Rodzime brzmienie Dawidowej muzy. Z dziejów obecności psałterza w języku polskim . „Znak” 1995, nr 12, s. 93-108. ; 27. Księga imion i świętych. Oprac. H. Fros, F. Sowa. T. 4. Kraków 2000. ; 28. B. Kürbis, Wstęp w: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta w Cividale. Przekł., wstęp B.Kürbis. Kraków 1988. ; 29. I. Kwilecka, O swobodnych średniowiecznych przekładach biblijnych. „Język Polski” 1978, z. 2, s. 87-98. ; 30. V. Leroquais, Les Livres d'Heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale. T. 1-2. Paris 1927. ; 31. V. Leroquais, Les Psautiers manuscrits latins des bibliothèques publiques de France. T. 1. Mâcon 1940. ; 32. A. Malski, Cursus theolosophiae Marianae seu Rosariorum et coronarum B.V.M. relegendarum, moduli panegyrici. Kraków 1643. ; 33. A. Margoński, Rosae salutiferae in amenissimo sanctissimi Rosarii B. Virginis Mariae gloriae horto plantate. Napoli 1639. ; 34. K. Meller, Wstęp w: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. Oprac., wstep K. Meller. Kraków 1997. ; 35. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 36. T. Michałowska, Psalm. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 755-761. ; 37. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974. ; 38. R. E. Murphy, Księga Psalmów. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. M. Metzger, M. D. Coogan. Przeł. A. Karpowicz [i inni]. Wyd. 2. Warszawa 1997, s. 378-382. ; 39. K. Obremski, „Psalmodia polska". Trzy studia nad poematem. Toruń 1995. ; 40. R. Ocieczek, Siedemnastowieczni tłumacze dzieł literackich o swym warsztacie twórczym. W zb.: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w roku 1973. Red. J. Pelc. Warszawa 1973, s.277-291. ; 41. Patrologia Latina. Parisiis 1878-1890. ; 42. J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce. Warszawa 1994. ; 43. Psałterz Dawidów. W przekł. J. Wujka. Wstęp i oprac. J. Frankowski. Warszawa 1993. ; 44. Pseudo-Einhardus, Psalterium abreviatum Vercellense. W zb.: Corpus christianorum seu nova Patrum collectio. Continuatio Mediaevalis 47. Tumhout 1977. ; 45. S. Rachwał, Wstęp w: A. z Wieszczyc Wieszczycki, Sielanki, albo pieśni. Oprac, i wstęp S. Rachwał. BPP nr 61. Kraków 1911. ; 46. D. N. Schowalter, Kościół. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. M. Metzger, M. D. Coogan. Przeł. A. Karpowicz [i inni]. Wyd. 2. Warszawa 1997, s. 318-319. ; 47. J. Sierakowski, Wieniec różany. Wilno 1646. ; 48. M. Simonetti, Między dosłownością a alegorią. Przeł. T. Skibiński. Kraków 2000. ; 49. P. Stępień, „Żołtarz Jezusów" Władysława z Gielniowa-tylko adaptacja czy arcydzieło liryki religijnej? „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 3, s. 86-103. ; 50. J. Sulowski, Augustyn w Polsce. Aneks w: A. Trape, Św. Augustyn. Człowiek - duszpasterz - mistyk. Przeł. J. Sulowski. Warszawa 1987, s. 327-355. ; 51. A. Tronina, Teologia psalmów. Wprowadzenie do lektury "Psałterza". Lublin 1974. ; 52. A. Wieszczycki, Ogród Miłości Bożej. Kraków 1650. ; 53. A. Wieszczycki, Utwory poetyckie. Wyd. A. Gurowska. Warszawa 2001. ; 54. J. Woronczak, Hymn. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska, przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 330-333. ; 55. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992. ; 56. W. Wydra, W. R. Rzepka, Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R. Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. 2. „Slavia Occidentalis” 1979, t. 36. ; 57. W. Wydra, W. R. Rzepka, Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R. Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. 3. „Slavia Occidentalis” 1980, t. 37. ; 58. K. Zalewska, Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa. Warszawa 1999. ; 59. J. Ziomek, Wstęp w: J. Kochanowski, Psałterz Dawidów. BN I 174. Wrocław 1960. ; 60. Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - renesans - barok. Oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.

Issue:

3

Start page:

177

End page:

201

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122193 ; oai:rcin.org.pl:122193 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86376

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information