Object

Title: Hanna Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane. Indeks Mirella Remuszko. Warszawa 2001

Creator:

Czyż, Antoni

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998. ; 2. Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Tłum. M. Ochab. Gdańsk 1995. ; 3. Autobiografia mistyczna m. Teresy od Jezusa [...]. Wyd. K. Górski. Poznań 1939. ; 4. K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane. Wyd. T. Chachulski. Warszawa 2001. ; 5. M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998. ; 6. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. Wyd. 2. Warszawa 1978. ; 7. M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku. Kraków 1927. ; 8. K. Chłędowski, Królowa Bona. Obrazy czasu i ludzi. Kraków 1876. ; 9. A. Christie, 4.50 z Paddington. Przeł. T. Cioska. Wrocław 1993. ; 10. S. Ciesielska-Borkowska, Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim. Kraków 1939. ; 11. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988. ; 12. A. Czyż, Podlaska ojczyzna Tomasza Kajetana Węgierskiego. W zb.: Od liryki do retoryki: w kręgu słowa literatury i kultury: prace ofiarowane Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. I. Kadulska, R. Grześkowiak. Gdańsk 2004. ; 13. A. Czyż, Rec.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998. "Pamiętnik Literacki” 1999, z. 4, s. 172-181. ; 14. A. Czyż, Sarmata - niewolnik matki. Drużbicki, Montfort i "Ogród panieński" Kochowskiego. W zb.: Barok - sarmatyzm - „Psalmodia”: materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej [UMK], Toruń, 22-23 września 1993. Red. K. Maliszewski, K. Obremski. Toruń 1995, s. 19-48. ; 15. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 16. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998. ; 17. Duch Święty a Maryja. Red. C. Napiórkowski, T. Siudy, K. Kowalik. Częstochowa 1999. ; 18. M. Elżanowska, Rec.: P. Wilczek, Erazm Otwinowski. Pisarz ariański. Katowice 1994. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 213-218. ; 19. P. Evdokimov, Kobieta a zbawienie świata. Przeł. E. Wolicka. Poznań 1991. ; 20. B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii. Warszawa 1976. ; 21. Cz. Gil, Ku Chrystusowej pełni. Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa. 1603-1652. Kraków 1993. ; 22. J. Gogola, Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej. Kraków 1995. ; 23. J. K. Goliński, Oblicza melancholii. Tristitia, Invidia i Acedia w polskiej poezji barokowej. W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei: referaty z konferencji zorganizowanej przez katedrę literatury staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18-22 X 1993. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 209-235. ; 24. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997. ; 25. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996. ; 26. K. Górski, Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny. W: Studia i materiały z dziejów duchowości. Warszawa 1980. ; 27. S. Grabska, Człowiek wobec Trójcy Świętej. Warszawa 1990. ; 28. S. Graciotti, Na drodze do Arkadii. Od Stanisława Herakliusza Lubomirskiego do Elżbiety Drużbackiej. W: Od renesansu do oświecenia. T. 2. Warszawa 1991. ; 29. J. Gwioździk, Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie. (XVI-XVIII wiek). Katowice 2001. ; 30. Jan Paweł II, Redemptoris Mater. Encyklika [...]. Watykan 1987. ; 31. A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517—1648. Przeł. E. Sękowska. Warszawa 1994. ; 32. B. Judkowiak, Słowo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej - poetce. Poznań 1992. ; 33. T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984. ; 34. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980. ; 35. J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Wyd. 3. Warszawa 1977. ; 36. H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów. Warszawa 1959. ; 37. Mały słownik maryjny. Przeł. z franc. K. Brodzik. Niepokalanów 1987. ; 38. L. Marinelli, Polski „Adon". O poetyce i retoryce przekładu. Izabelin 1997. ; 39. L. Melotti, Maryja i Jej misja macierzyńska. Zarys teologii maryjnej. Przeł. T. Siudy. Kraków 1983. ; 40. D. Michalec, Aleksandra Ogińska i jej czasy. Siedlce 1999. ; 41. T. Michałowska, Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie. Warszawa 2001. ; 42. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy. Wrocław 1974. ; 43. Modlitewnik księżnej Gertrudy z „Psałterza Egberta” w Cividale. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Kraków 1998. ; 44. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów epoki baroku. Warszawa 2000. ; 45. R. Ocieczek, Wacława Potockiego poetyckie przywołania synowej i wnuków. W zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy-tematy-idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2002, s. 245-261. ; 46. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995. ; 47. R. Pernoud, Kobieta w czasach katedr. Przeł. I. Badowska. Warszawa 1990. ; 48. W. Pociecha, Królowa Bona. (1494-1557). Czasy i ludzie odrodzenia. T. 1-4. Poznań 1958. ; 49. H. Popławska, Autobiografia mistyczna. W zb.: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. Wstęp M. Jasińska-Wojtkowska. Lublin 1993. ; 50. H. Popławska, Autobiografia mistyczna. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 101-123. ; 51. H. Popławska, "Żałosne treny" Anny Stanisławskiej. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 89-111. ; 52. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989. ; 53. J. Rudnicka, Maria z Kątskich Potocka jako tłumaczka Moliera. W zb.: Między barokiem a oświeceniem: nowe spojrzenie na czasy saskie: praca zbiorowa. Red. S. Achremczyk, K. Stasiewicz. Olsztyn 1996, s. 285-296. ; 54. A. Sajkowski, Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań 1964. ; 55. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Poznań 1981. ; 56. K. Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku. Warszawa 1985. ; 57. S. Skwarczyńska, Teoria listu. Lwów 1937. ; 58. A. Stanisławska [właśc.: A. Zbąska], Transakcyja, albo opisanie całego życia jednej sieroty [...]. Wyd. I. Kotowa. Kraków 1935. ; 59. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992. ; 60. K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko... Olsztyn 2001. ; 61. S. Szczęsny, Anny ze Stanisławskich Zbąskiej opowieść o sobie i mężach: glosa do barokowej trenodii. W zb.: Pisarki polskie epok dawnych. Red. K. Stasiewicz. Olsztyn 1998, s. 69-87. ; 62. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991. ; 63. K. Targosz, Sawantki polskie XVII wieku. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997. ; 64. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. (1646-1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych. Wrocław 1975. ; 65. A. Vincenz, „Treny” jako pomnik życia rodzinnego - próba interpretacji. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J, Błoński. Kraków 1989, s. 200-210. ; 66. P. Wilczek, Erazm Otwinowski. Pisarz ariański. Katowice 1994. ; 67. S. Windakiewicz, Jan Kochanowski. Warszawa 1947. ; 68. H. Zbierski, William Shakespeare. Warszawa 1988. ; 69. J. Ziomek, O „Zuzannie” Jana Kochanowskiego. W zb.: Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości. Wybór tekstów, oprac. i wstęp M. Korolko. Warszawa 1980, s. 508-515.

Issue:

3

Start page:

230

End page:

237

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122196 ; oai:rcin.org.pl:122196 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information