Object

Planned object

Title: "Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata

Creator:

Przymuszała, Beata

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Th. W. Adorno, O tradycji. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień-Ojak. Wybór i wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990. ; 2. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Przeł. A. Szostakiewicz. Wyd. 2. Kraków 1987. ; 3. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Wyd. 2, uzup. Kraków 1996. ; 4. J. Borowski, Męczennik własnej konwersji - świadectwo „porażonej" wiary. (O doświadczeniu sacrum w poezji Aleksandra Wata). „Roczniki Humanistyczne” 1993, t. 39/40 (1991/1992), z. 1, s. 19-45. ; 5. J. Brodski, Muza żałoby. Przeł. K. Tarnowska, A. Konarek. W: Śpiew wahadła. [Eseje]. „Zeszyty Literackie” 1996, nr 55, s. 26-37. ; 6. A. Cieński, Esencje jego czarne. „Odra” 1958, nr 4, s. 4. ; 7. P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt. Poznań 1995, s. 49-64. ; 8. K. Dybciak, Poetycka fenomenologia człowieka religijnego. (O twórczości Karola Wojtyły). W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Wyd.2. Lublin 1983, s. 149-166. ; 9. Th. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny. W: Szkice literackie. Red., wybór, przedm. i przypisy W. Chwalewik. Warszawa 1963. ; 10. M. Eustachiewicz, Z recepcji baroku w poezji polskiej po roku 1956. W zb.: Z badań nad polską tradycją literacką. Red. J. Łukasiewicz. Wrocław 1993, s. 7-63. ; 11. A. Fiut, Uwierzytelnić swą nieprzynależność. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. Studia. Red. W. Ligęza. Kraków 1992, s. 17-32. ; 12. M. Głowiński, Medytacje. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławiński. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989, s. 296. ; 13. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 14. K. Grzybowska, Przeciwko przepisom . „Życie Literackie” 1958, nr 11, s. 8. ; 15. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji. Przeł. K. Michalski. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 91-101. ; 16. Cz. Hernas, Dziedzictwo i analogie. „Znak” 1995, nr 7, s. 85-89. ; 17. F. Hölderlin, Wiersze. Wrocław 1982. ; 18. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996. ; 19. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991. ; 20. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 20. Warszawa 1990. ; 21. M. Kozielski, Czerń, śmierć i ciemność. „NaGłos” 1991, nr 5, s. 27-46. ; 22. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1997. ; 23. J. Kwiatkowski, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku. Wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Posł. M. Stala. Kraków 1997. ; 24. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996. ; 25. W. Ligęza, „Homo patiens” Aleksandra Wata. „Znak” 1991, nr 2, s. 17-24. ; 26. W. Ligęza, Poezja jako czytanie znaków. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. Studia. Red. W. Ligęza. Kraków 1992, s. 7-15. ; 27. J. J. Lipski, Noc ciemna. „Twórczość” 1963, nr 4, s. 58-60. ; 28. G. E. R. Lloyd, Czas w myśli greckiej. Tł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 207-259. ; 29. J. Łukasiewicz, W Dwudziestoleciu. (O poezji Aleksandra Wata). „Pismo” 1981, nr 5/6, s. 9-24. ; 30. J. Łukasiewicz, „Wiersze śródziemnomorskie" - obrzęd ofiary. W: Oko poematu. Wrocław 1991. ; 31. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Warszawa 1990. ; 32. W. Markowska, Mity Greków i Rzymian. Warszawa 1968. ; 33. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 34. Cz. Miłosz, Piasek w klepsydrze. W: Ogród nauk. Lublin 1991. ; 35. A. Neher, Wizja czasu i historii w kulturze żydow skiej. W zb.: Tł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 261-290. ; 36. M. Olbromski, Czarodziejska kula. Inspiracje antyczne w powojennej liryce Aleksandra Wata. „Zeszyty Naukowe KUL” 1986, nr 3/4, s. 45-66. ; 37. J. Parandowski, Mitologia. Warszawa 1959. ; 38. G. Pattaro, Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie. Tł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 291-329. ; 39. A. Pawełczyńska, Czas człowieka. Warszawa 1986. ; 40. J. Pieszczachowicz, Wygnaniec w labiryncie XX wieku. W: Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Poetyckie rodowody z Dwudziestolecia. Kraków 1994. ; 41. K. Pietrych, Obraz natury w „Pieśniach wędrowca" Aleksandra Wata. „Prace Polonistyczne” 1992, t. 46 (1990), s. 73-87. ; 42. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980. ; 43. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka. Wyd. 2. Kraków 1994. ; 44. S. Sawicki, Sacrum w literaturze. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Wyd.2. Lublin 1983, s. 13-26. ; 45. Stary Testament. Historia zbawienia. Paryż 1987. ; 46. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. 1. Warszawa 1993. ; 47. J. Tischner, Wiązania nadziei. W: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Wyd. 3. Kraków 1994. ; 48. T. Tyczyński, Powrót Wata. „Krytyka” 1992, nr 39, s. 265-269. ; 49. D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Warszawa 1995. ; 50. T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków 1997. ; 51. A. Wat, Antyzoil, albo rekolekcje na koniec roku. Cz. 2. „Kuźnica” 1948, nr 7, s. 3-5; 9. ; 52. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. Rutkowski. Warszawa 1990. ; 53. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozm. przepr. i przedm. Cz. Miłosz. Do druku przygot. L. Ciołkoszowa. T. 1-2. Warszawa 1990. ; 54. A. Wat, O przetłumaczalności utworów poetyckich. „Literatura na Świecie” 1983, nr 7, s. 322-336. ; 55. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Kraków 1992. ; 56. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Wyd. 3. Wybór i oprac. A. Wielowieyski. Warszawa 1996. ; 57. M. Wojdyło, Malarstwo i kolor w poezji Aleksandra Wata. „Ruch Literacki” 1985, nr 2, s. 109-125. ; 58. K. Zajas, Miłosz i filozofia. Kraków 1997. ; 59. J. Zieliński, Spowiedź syna królewskiego. „Twórczość” 1984, nr 3, s. 77-88. ; 60. I. Ziemiński, Śmierć Jezusa z Nazaretu. „Znak” 1994, nr 7, s. 83-95. ; 61. Z. Żygulski, Fryderyk Hölderlin (1770-1843). Wrocław 1964.

Issue:

1

Start page:

137

End page:

159

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information