Object

Planned object

Title: "Wygnaniec ptaków" w Londynie : emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego

Creator:

Tański, Paweł

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Andrzejewski, Nosorożca docelowość przeważna. Rozmowa z Bogumiłem Andrzejewskim - poetą. Rozm. przepr. M. Pytasz. „Arkadia” 1999, nr 6/7, s. 185-196.
2. H. Arendt, Vita activa oder Vom tatigen Leben. Munchen 1981.
3. E. Balcerzan, Wstęp w: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wyboru dokonali E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989.
4. S. Barańczak, Klęska Mariana Czuchnowskiego. W: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1976. Paryż 1979.
5. J. Bielatowicz, Gaude, Mater Polonia. Gawęda. Paryż 1964.
6. G. Bohme, Praca. W: Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. Przeł. P. Domański. Przedm., red. nauk. przekł. S. Czernik. Warszawa 1998.
7. A. Borowa, Robespierre nowej poezji. „Walka Młodych” 1986, nr 1, s. 9.
8. J. Brzękowski, Siedemnasta rozmowa z sobowtórem . „Oficyna Poetów” 1974, nr 1, s. 17-22.
9. S. Burkot, Syn pól niesforny i dziki. W: Marchołt na Parnasie. Szkice literackie. Warszawa 1980.
10. A. Chłopek, U progu dojrzałości. O poetyckim debiucie Mariana Czuchnowskiego. „Prace Historycznoliterackie” 1978, t. 8, s. 72-83.
11. M. Czuchnowski, Całuśnica. (fragm. Szpik egzystencji). „Kronika” 1967, nr 37, s. 1; 35-36.
12. M. Czuchnowski, Co pisze jasno. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1972, nr 4, s. 16-18.
13. M. Czuchnowski, Cofnięty czas. Londyn 1945.
14. M. Czuchnowski, Curiosa emigracyjne. „Kronika” 1967, nr 18, s. 1; 12.
15. M. Czuchnowski, Dzwon jakiś nie wiadomo skąd. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1974, nr 4, s. 11-12.
16. M. Czuchnowski, Jedwabne życie. „Kontynenty” 1962, nr 48.
17. M. Czuchnowski, Kruche łodygi. W pubie na rogu. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1966, nr 2, s. 8-13.
18. M. Czuchnowski, Między Virginia Waters i Windsorem. „Oficyna Poetów” 1974, nr 1, s. 9-12.
19. M. Czuchnowski, Oryginał. „Kronika” 1967, nr 24, s. 11.
20. M. Czuchnowski, Palestyna z profilu. „Gazeta Polska” 1943, nr 292.
21. M. Czuchnowski, Pożegnania jeńca. Newtown 1946.
22. M. Czuchnowski, Przechadzka w parku. „Oficyna Poetów” 1967, nr 2, s. 17-25.
23. M. Czuchnowski, Rozmowa z Marianem Czuchnowskim. Rozm. przepr. K. Sobolewski. „Za i przeciw” 1978, nr 41.
24. M. Czuchnowski, Skoczył do kiosku po papierosy. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1973, nr 2, s. 29-31.
25. M. Czuchnowski, Ściśniesz garstkę śniegu. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1974, nr 2, s. 11-13.
26. M. Czuchnowski, Ten srebrny przemyt. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1973, nr 1, s. 3-4.
27. M. Czuchnowski, W fabryce. „Kultura” 1962, nr 9, s. 66-74.
28. M. Czuchnowski, W szpitalu. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1977, nr 4, s. 3-7.
29. M. Czuchnowski, Wielki toast urodzinowy. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1972, nr 2, s. 10-11.
30. M. Czuchnowski, Z modelką trzeciego dnia po pogrzebie malarza. (fragm. Szpik egzystencji). „Kronika” 1968, nr 37, s. 13; 26-28.
31. M. Czuchnowski, Złote karczochy. „Kronika” 1967, nr 49/50, s. 7; 18-19.
32. M. Czuchnowski, Związki semantyczne. (fragm. Szpik egzystencji). „Kronika” 1968, nr 38, s. 11-13.
33. K. Ćwikliński, Reżyser własnej klęski. „Kierunki” 1986, nr 4, s. 11.
34. M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978.
35. A. Friszke, Życie polityczne emigracji. W: Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 1. Warszawa 1999.
36. M. Giergielewicz, Twórczość poetycka. W zb.: Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Red. T. Terlecki. T. 1. Londyn 1964, s. 23-131.
37. J. Habermas, Praca i interakcja. Tł. M. Łukasiewicz. W: Teoria i praktyka. Wybór pism . Wybrał, oprac. i posł. Z. Krasnodębski. Wstęp S. Rainko. Warszawa 1983.
38. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji. W: Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 3. Warszawa 1999.
39. S. Jaworski, Marian Czuchnowski: Poetyka codzienności. W zb.: „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny... ” Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej. Red. W. Ligęza, W. Wyskiel. Łódź 1995, s. 263-270.
40. I. Kant, O pedagogice. Przeł. J. Bobrowski. Wilno 1819.
41. M. Kisiel, Oblicza „drugiej emigracji”. „Twórczość” 1996, nr 9, s. 113-116.
42. T. Kłak, Reporter róż. W: Reporter róż. Studia i szkice literackie. Katowice 1978.
43. S. Kot, Listy z Rosji do Generała Sikorskiego. Londyn 1955.
44. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2, rozszerz. Bydgoszcz 1985.
45. J. Kryszak, Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji. Warszawa 1995.
46. J. Kryszak, O pisarstwie Mariana Czuchnowskiego [wstęp]. W: M. Czuchnowski, Cynk i Pieniądz. Wstęp J. Kryszak. Warszawa 1976.
47. J. Kryszak, Poezja ziemi. Międzywojenna twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego. Warszawa 1984.
48. J. Kryszak, Poetycki kronikarz emigracyjnej codzienności. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Polonijne” 1993, z. 18, s. 131-134.
49. J. Kryszak, Posłowie w: M. Czuchnowski, Poezje wybrane. Wybrał i posł. J. Kryszak. Kraków 1978.
50. J. Kryszak, Rzeczywistość trzecia. Bydgoszcz 1997.
51. J. Kryszak, Urojona perspektywa. Szkice literackie. Łódź 1981.
52. S. R. Lee, Trudne przymierze. Polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918-1939). Warszawa 1982.
53. W. Ligęza, Eros zuchwały i melancholijny. Portretowanie kobiet w liryce Mariana Czuchnowskiego. „Przegląd Polski” 2000, nr z 28 VII, s. 12-13.
54. W. Ligęza, Uczta instynktów i lekcja historii. O twórczości Mariana Czuchnowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, s. 86-104.
55. J. Łukasiewicz, Oko poematu. Wrocław 1991.
56. P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej. W: Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 2. Warszawa 1999.
57. Marian Czuchnowski w „Kronice”. „Kronika” 1967, nr 18.
58. Cz. Miłosz, Poeta w Lemurii. W: Życie na wyspach. Kraków 1997.
59. A. H. Moskalowa, Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej. Warszawa 1979.
60. C. Norwid, Cezar i Kleopatra. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 5. Warszawa 1971.
61. M. Pankowski, Nowości poetyckie. „Kultura” 1954, nr 11, s. 131-134.
62. J. Pietrkiewicz, Bogumił Andrzejewski (1922-1994). „Kultura” (Paryż) 1995, nr 1/2., s. 173-178.
63. J. Pietrkiewicz, Poezja i przyjaźń. W: B. Andrzejewski, Podróż do krajów legendarnych. Londyn 1985.
64. M. Pytasz, Oddajcie nam literaturę emigracyjną! Z problemów funkcjonowania literatury diaspory w kraju. „Arkadia” 1999, nr 6/7, s. 197-207.
65. C. Sandburg, Wybór wierszy. Wybór, wstęp M. Sprusiński. Warszawa 1971.
66. H. Sośnicka, Twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego w latach 1930-1936. „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Filologia Polska, XIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne 1977, z. 81, s. 109-136.
67. M. Sprusiński, Wstęp w: C. Sandburg, Wybór wierszy. Wybór, wstęp M. Sprusiński. Warszawa 1971.
68. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości. Kraków 1983.
69. P. Tański, Biblizmy w poezji Bogumiła Andrzejewskiego. „Fraza” 2000, nr 3, s. 165-176.
70. P. Tański, Bogumił Andrzejewski - lemuryjski wędrowiec. W zb.: Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. Pod red. W. Sawrycki, M. Wróblewski. Toruń 2000, s. 45-57.
71. P. Tański, Misjonarz słów. „Kultura” (Paryż) 2000, nr 1/2, s. 189-193.
72. P. Tański, Portrety rzeczy zwykłych. O emigracyjnej poezji Mariana Czuchnowskiego. „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 5, s. 116-125.
73. M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. Wrocław 1997.
74. J. Tischner, Metamorfozy naszej pracy. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 32, s. 1; 10.
75. Wiatr nas nosi po świecie. Wybór, oprac., noty B. Klimaszewski. Przedm. A. Międzyrzecki. Wstęp i współpraca W. Ligęza. Kraków 1993.
76. T. Wroczyński, Poezja ziemi. „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 9, s. 144-146.

Issue:

1

Start page:

161

End page:

178

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information