Object

Planned object

Title: "Wygnaniec ptaków" w Londynie : emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego

Creator:

Tański, Paweł

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Andrzejewski, Nosorożca docelowość przeważna. Rozmowa z Bogumiłem Andrzejewskim - poetą. Rozm. przepr. M. Pytasz. „Arkadia” 1999, nr 6/7, s. 185-196. ; 2. H. Arendt, Vita activa oder Vom tatigen Leben. Munchen 1981. ; 3. E. Balcerzan, Wstęp w: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wyboru dokonali E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989. ; 4. S. Barańczak, Klęska Mariana Czuchnowskiego. W: Etyka i poetyka. Szkice 1970-1976. Paryż 1979. ; 5. J. Bielatowicz, Gaude, Mater Polonia. Gawęda. Paryż 1964. ; 6. G. Bohme, Praca. W: Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. Przeł. P. Domański. Przedm., red. nauk. przekł. S. Czernik. Warszawa 1998. ; 7. A. Borowa, Robespierre nowej poezji. „Walka Młodych” 1986, nr 1, s. 9. ; 8. J. Brzękowski, Siedemnasta rozmowa z sobowtórem . „Oficyna Poetów” 1974, nr 1, s. 17-22. ; 9. S. Burkot, Syn pól niesforny i dziki. W: Marchołt na Parnasie. Szkice literackie. Warszawa 1980. ; 10. A. Chłopek, U progu dojrzałości. O poetyckim debiucie Mariana Czuchnowskiego. „Prace Historycznoliterackie” 1978, t. 8, s. 72-83. ; 11. M. Czuchnowski, Całuśnica. (fragm. Szpik egzystencji). „Kronika” 1967, nr 37, s. 1; 35-36. ; 12. M. Czuchnowski, Co pisze jasno. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1972, nr 4, s. 16-18. ; 13. M. Czuchnowski, Cofnięty czas. Londyn 1945. ; 14. M. Czuchnowski, Curiosa emigracyjne. „Kronika” 1967, nr 18, s. 1; 12. ; 15. M. Czuchnowski, Dzwon jakiś nie wiadomo skąd. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1974, nr 4, s. 11-12. ; 16. M. Czuchnowski, Jedwabne życie. „Kontynenty” 1962, nr 48. ; 17. M. Czuchnowski, Kruche łodygi. W pubie na rogu. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1966, nr 2, s. 8-13. ; 18. M. Czuchnowski, Między Virginia Waters i Windsorem. „Oficyna Poetów” 1974, nr 1, s. 9-12. ; 19. M. Czuchnowski, Oryginał. „Kronika” 1967, nr 24, s. 11. ; 20. M. Czuchnowski, Palestyna z profilu. „Gazeta Polska” 1943, nr 292. ; 21. M. Czuchnowski, Pożegnania jeńca. Newtown 1946. ; 22. M. Czuchnowski, Przechadzka w parku. „Oficyna Poetów” 1967, nr 2, s. 17-25. ; 23. M. Czuchnowski, Rozmowa z Marianem Czuchnowskim. Rozm. przepr. K. Sobolewski. „Za i przeciw” 1978, nr 41. ; 24. M. Czuchnowski, Skoczył do kiosku po papierosy. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1973, nr 2, s. 29-31. ; 25. M. Czuchnowski, Ściśniesz garstkę śniegu. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1974, nr 2, s. 11-13. ; 26. M. Czuchnowski, Ten srebrny przemyt. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1973, nr 1, s. 3-4. ; 27. M. Czuchnowski, W fabryce. „Kultura” 1962, nr 9, s. 66-74. ; 28. M. Czuchnowski, W szpitalu. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1977, nr 4, s. 3-7. ; 29. M. Czuchnowski, Wielki toast urodzinowy. (fragm. Szpik egzystencji). „Oficyna Poetów” 1972, nr 2, s. 10-11. ; 30. M. Czuchnowski, Z modelką trzeciego dnia po pogrzebie malarza. (fragm. Szpik egzystencji). „Kronika” 1968, nr 37, s. 13; 26-28. ; 31. M. Czuchnowski, Złote karczochy. „Kronika” 1967, nr 49/50, s. 7; 18-19. ; 32. M. Czuchnowski, Związki semantyczne. (fragm. Szpik egzystencji). „Kronika” 1968, nr 38, s. 11-13. ; 33. K. Ćwikliński, Reżyser własnej klęski. „Kierunki” 1986, nr 4, s. 11. ; 34. M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978. ; 35. A. Friszke, Życie polityczne emigracji. W: Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 1. Warszawa 1999. ; 36. M. Giergielewicz, Twórczość poetycka. W zb.: Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Red. T. Terlecki. T. 1. Londyn 1964, s. 23-131. ; 37. J. Habermas, Praca i interakcja. Tł. M. Łukasiewicz. W: Teoria i praktyka. Wybór pism . Wybrał, oprac. i posł. Z. Krasnodębski. Wstęp S. Rainko. Warszawa 1983. ; 38. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji. W: Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 3. Warszawa 1999. ; 39. S. Jaworski, Marian Czuchnowski: Poetyka codzienności. W zb.: „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny... ” Topika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej. Red. W. Ligęza, W. Wyskiel. Łódź 1995, s. 263-270. ; 40. I. Kant, O pedagogice. Przeł. J. Bobrowski. Wilno 1819. ; 41. M. Kisiel, Oblicza „drugiej emigracji”. „Twórczość” 1996, nr 9, s. 113-116. ; 42. T. Kłak, Reporter róż. W: Reporter róż. Studia i szkice literackie. Katowice 1978. ; 43. S. Kot, Listy z Rosji do Generała Sikorskiego. Londyn 1955. ; 44. J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Wyd. 2, rozszerz. Bydgoszcz 1985. ; 45. J. Kryszak, Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji. Warszawa 1995. ; 46. J. Kryszak, O pisarstwie Mariana Czuchnowskiego [wstęp]. W: M. Czuchnowski, Cynk i Pieniądz. Wstęp J. Kryszak. Warszawa 1976. ; 47. J. Kryszak, Poezja ziemi. Międzywojenna twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego. Warszawa 1984. ; 48. J. Kryszak, Poetycki kronikarz emigracyjnej codzienności. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Polonijne” 1993, z. 18, s. 131-134. ; 49. J. Kryszak, Posłowie w: M. Czuchnowski, Poezje wybrane. Wybrał i posł. J. Kryszak. Kraków 1978. ; 50. J. Kryszak, Rzeczywistość trzecia. Bydgoszcz 1997. ; 51. J. Kryszak, Urojona perspektywa. Szkice literackie. Łódź 1981. ; 52. S. R. Lee, Trudne przymierze. Polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918-1939). Warszawa 1982. ; 53. W. Ligęza, Eros zuchwały i melancholijny. Portretowanie kobiet w liryce Mariana Czuchnowskiego. „Przegląd Polski” 2000, nr z 28 VII, s. 12-13. ; 54. W. Ligęza, Uczta instynktów i lekcja historii. O twórczości Mariana Czuchnowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, s. 86-104. ; 55. J. Łukasiewicz, Oko poematu. Wrocław 1991. ; 56. P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej. W: Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 2. Warszawa 1999. ; 57. Marian Czuchnowski w „Kronice”. „Kronika” 1967, nr 18. ; 58. Cz. Miłosz, Poeta w Lemurii. W: Życie na wyspach. Kraków 1997. ; 59. A. H. Moskalowa, Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej. Warszawa 1979. ; 60. C. Norwid, Cezar i Kleopatra. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstęp i uwagi krytyczne J. W. Gomulicki. T. 5. Warszawa 1971. ; 61. M. Pankowski, Nowości poetyckie. „Kultura” 1954, nr 11, s. 131-134. ; 62. J. Pietrkiewicz, Bogumił Andrzejewski (1922-1994). „Kultura” (Paryż) 1995, nr 1/2., s. 173-178. ; 63. J. Pietrkiewicz, Poezja i przyjaźń. W: B. Andrzejewski, Podróż do krajów legendarnych. Londyn 1985. ; 64. M. Pytasz, Oddajcie nam literaturę emigracyjną! Z problemów funkcjonowania literatury diaspory w kraju. „Arkadia” 1999, nr 6/7, s. 197-207. ; 65. C. Sandburg, Wybór wierszy. Wybór, wstęp M. Sprusiński. Warszawa 1971. ; 66. H. Sośnicka, Twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego w latach 1930-1936. „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Filologia Polska, XIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne 1977, z. 81, s. 109-136. ; 67. M. Sprusiński, Wstęp w: C. Sandburg, Wybór wierszy. Wybór, wstęp M. Sprusiński. Warszawa 1971. ; 68. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości. Kraków 1983. ; 69. P. Tański, Biblizmy w poezji Bogumiła Andrzejewskiego. „Fraza” 2000, nr 3, s. 165-176. ; 70. P. Tański, Bogumił Andrzejewski - lemuryjski wędrowiec. W zb.: Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. Pod red. W. Sawrycki, M. Wróblewski. Toruń 2000, s. 45-57. ; 71. P. Tański, Misjonarz słów. „Kultura” (Paryż) 2000, nr 1/2, s. 189-193. ; 72. P. Tański, Portrety rzeczy zwykłych. O emigracyjnej poezji Mariana Czuchnowskiego. „Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 5, s. 116-125. ; 73. M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. Wrocław 1997. ; 74. J. Tischner, Metamorfozy naszej pracy. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 32, s. 1; 10. ; 75. Wiatr nas nosi po świecie. Wybór, oprac., noty B. Klimaszewski. Przedm. A. Międzyrzecki. Wstęp i współpraca W. Ligęza. Kraków 1993. ; 76. T. Wroczyński, Poezja ziemi. „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 9, s. 144-146.

Issue:

1

Start page:

161

End page:

178

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information