Object

Title: "Ut pictura verba..." : zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej

Creator:

Gorzkowski, Albert

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp, komentarz H. Podbielski. Warszawa 1988.
2. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł., wstęp Z. Żabicki. T. 1-2. Warszawa 1968.
3. S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji. Przeł. D. Ulicka. Warszawa 1988.
4. S. E. Bassett, The Poetry of Homer. Berkeley 1938.
5. A. Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600. Oxford 1940.
6. Th. Boman, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen 1954.
7. K. Borinski, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. T. 1. Leipzig 1914.
8. A. Borowski, Terminus. „Terminus” 1999, z. 1, s. 11-18.
9. L. Brehier, La Querelle des images. Paris 1904.
10. E. de Bruyne, Esthetique du Moyen Age. Louvain 1947.
11. M. W. Bundy, The Theory of Imagination in Classical and Mediaeval Thought. Illinois 1927.
12. E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna. Przeł. P. Graff. Warszawa 1968.
13. I. Bywater, Aristotle on the Art of Poetry. Oxford 1909.
14. N. Caussinus, Deeloquentia sacra et humana libri XVI. Coloniae 1626.
15. Ch. Cellarius, Historia antiqua [...]. Cizae 1685.
16. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
17. J. Derrida, Chora. Przeł. M. Gołębiewska. Warszawa 1999.
18. C. Dumarsais, Des Tropes ou des dijferens sens lesquels on peut prendre un même mot dans une même langue. Paris 1730.
19. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1997.
20. O. Eissfeld, Einleitung in das Alte Testament. Tübingen 1956.
21. J. Ch. Ernesti, Lexicon technologiae Graecorum rhetoricae. Lipsiae 1795.
22. E. Faral, Les Arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du moyen âge. Paris 1924.
23. P. Fontanier, Les Figures du discours. Introd. G. Genette. Paris 1968.
24. F. G. Fowler, Wstęp. W: Works of Lucian of Samosata. Oxford 1905.
25. E. Franceschini, La „Poetica” di Aristotele nel secolo XII. Milano 1935.
26. Francisci Luisini Commentarius Aristotelis. Venetiae 1554.
27. Francisci Robortelli Utinensis In librum Aristotelis de arte poetica, explicationes. Basileae 1555.
28. P. Friedlander, H. B. Hoffleit, Epigrammata: Greek Inscriptions in Verse. Berkeley 1948.
29. B. M. Garavelli, Manuale di retorica. Milano 1988.
30. A. Gorzkowski, Problemy polskiej terminologii retorycznej na przykładzie translacji „Handbuch der literarischen Rhetorik" H. Lausberga. „Biuletyn Glottodydaktyczny” 1995, nr 5.
31. I. H. Hagstrum, The Sister Arts. The Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago 1972.
32. L. A. Haselmayer, The Portraits in „Troilus and Criseyde”. „Philological Quarterly” 1938, t. XVII.
33. A. Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury. Przeł. J. Ruszczycówna. T. 1. Warszawa 1974.
34. M. Heidegger, List o humanizmie. W: Budować, mieszkać, myśleć. Oprac. K. Michalski. Warszawa 1977.
35. J. Hempel, Göttlisches Schöpfertum und menschliches Schöpfertum. „Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie” 1953, t. 2.
36. Horatius, Opera. Ed. A. Mauersberger. Leipzig 1931.
37. W. Humboldt, Ästhetische Versuche über Goethes „Hermann und Dorothea". Braunschweig 1861.
38. I dialoghi Michelangioleschi di Francisco D'Olanda. Ed. A. M. Bessone Aureli. Roma 1953.
39. R. Ingarden, Lessinga „Laokoon". W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1957.
40. H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Przeł. J. Margański. Bydgoszcz 1997.
41. M. Komorowski, Poezja, retoryka i historia w doktrynie „Ut pictura poesis ". W zb.: Słowo i obraz: materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 29.IX.-1.X. 1977 r. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 17-33.
42. T. S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przeł., posł. S. Amsterdamski. Warszawa 1985.
43. S. Lauxmin, Praxis oratoria etpraecepta artis rhetoricae. Brunsbergae 1648.
44. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. München 1990.
45. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998.
46. J. Z. Lichański, Retoryka jako przedmiot i narzędzie badań literatury staropolskiej. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 3. Wrocław 1978, s. 233-269.
47. T. Mann, Józef i jego bracia. Przeł. E. Sicińska. T. 1. Warszawa 1967.
48. J. Mańkowski, Mity i świat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane. Wrocław 1975.
49. H. Markiewicz, Ut pictura poesis... Dzieje toposu i problemu. W zb.: Tessera: sztuka jako przedmiot badań: na jubileusz prof. Mieczysława Porębskiego. Red. J. Białostocki [i inni]. Kraków 1981, s.155-183.
50. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229-236.
51. H. Martin, Ethopoiia. Zur Geschichte eines rhetorischen Begriffs. Erlangen 1966.
52. R. McKeon, Literary Criticism and the Concept of Imitation in Antiquity. Chicago 1952.
53. F. Melian Stawell, Homer and the „Iliad”. London 1909.
54. M. Mendessohn, Betrachtungen über die Quellen [...] der schönen Künste und Wissenschaften. [Leipzig] 1778.
55. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982.
56. A. Moravia, La Romana. Milano 1959.
57. A. Nicoll, Stuart Masques and the Renaissance Stage. New York 1938.
58. E. Norden, Agnosthos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig 1913.
59. J. Ortega y Gasset, Wokół Galileusza. Przeł. E. Burska. Warszawa 1993.
60. J. Pelc, "Ut pictura poesis erit". Między teorią a praktyką twórców. W zb.: Słowo i obraz: materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów 29.IX.-1.X. 1977 r. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 49-72.
61. Philostratos, Eikones/Images. Ed. and transl. A. Fairbanks. London 1931.
62. Platon, Uczta. W: Dialogi. T. 2. Przeł., komentarz W. Witwicki. Warszawa 1999.
63. Pomponius Gauricus super arte poetica Horatii. Romae 1541.
64. A. Possevino, Tractatio de Poesi et Pictura. [Lyon 1595].
65. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981.
66. Pryscjan z Cezarei, Praeexercitamina. / Retoryczne ćwiczenia wstępne. Przeł. J. Niedźwiedź. Wstęp A. Gorzkowski. Komentarze A. Gorzkowski, J. Niedźwiedź. „Terminus” 2000, z. 1/2, s. 213-227.
67. Z. Rynduch, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk 1967.
68. F. de Sanctis, History of Italian Literature. Transl. J. Redfern. T. 1. New York 1931.
69. J. E. Sandys, The Classical Heritage and Its Beneficiaries. T. 1. Cambridge 1903.
70. J. C. Scaliger, Poetices libri septem. [Heidelberg 1607].
71. J. Schlosser-Magnino, Die Kunstliteratur. Wien 1924.
72. E. F. Shannon, Chaucer and the Roman Poets. Cambridge 1929.
73. L. A. Sonnino, A Handbook to Sixteenth Century Rhetoric. New York 1968.
74. J. Spencer, Ut Rhetorica pictura. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1957, t. 20.
click here to follow the link
75. J. E. Spingarn, A History of Literary Criticism in the Renaissance. New York 1920.
76. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 2: Estetyka średniowieczna. Wrocław 1960.
77. Thesaurus Linguae Graecae. Ed. L. Dindorfius. T. 3. Parisiis 1835.
78. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1996.
79. Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles. Horacy. Pseudo-Longinos. Przeł., wstęp, objaśnienia T. Sinko. Wyd. 2, zm. BN II 57. Wrocław 1951.
80. R. Tuve, Elizabethan and Metaphysical Imagery. Chicago 1947.
81. L. Venturi, Storia della critica d’arte. Firenze 1948.
82. M. G. Vida, De arte poetica II 367 sq. Ed. R. G. Williams. New York 1976.
83. P. Vitry, Etude sur les epigrammes de l’anthologie palatine qui contiennent la description d’une oeuvre d'art. „Revue archéologique” 1894, t. XXIV.
84. T. B. L. Webster, Art and Literature in Fourth Century Athens. London 1956.
85. B. Weinberg, Scaliger versus Aristotle on Poetics. „Modem Philology” 1942, t. 39.
click here to follow the link
86. Wergiliusz, Eneida. Przekł. T. Karyłowski. Wstęp i objaśnienia T. Sinko. Wyd. 2, zm. BN II 29. Wrocław 1950.
87. P. Wheelwright, Aristotle. New York 1935.
88. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

2

Start page:

37

End page:

59

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123714 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86525

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information