Object

Planned object

Title: Galerie i pałace : kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich

Creator:

Pfeiffer, Bogusław

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Aneau, Pieta poesis. Ut pictura poesis erit. Lyon 1552. ; 2. J. Białobocki, Zegar [...] królestwa polskiego wiekami królów idący [...]. Kraków 1661. ; 3. J. Białostocki, Czy istniała barokowa teoria sztuki? W zb.: Wiek XVII - kontrreformacja, barok. Wrocław 1970, s. 201-228. ; 4. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa 1976. ; 5. J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce. Warszawa 1966. ; 6. Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej, IX-XII 1983. Warszawa 1983. ; 7. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997. ; 8. G. Downey, Ekphrasis. Hasło w: Reallexicon für Antike und Christentum. T. 4. Stuttgart 1959. ; 9. M. Eustachiewicz, „Dwór helikoński” Wespazjana Kochowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 3-22. ; 10. P. Friedländer, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Leipzig-Berlin 1912. ; 11. E. H. Gombrich, Icones symbolicae. The Visual Image in Neo-Platonic Thought. „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1948, t. 11. ; click here to follow the link ; 12. A. Jarzębski, Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy. Wyd. I. Chrzanowski, W. Korotyński. Wstęp A. Kraushar. Warszawa 1909. ; 13. A. Jarzębski, Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy. Wyd. 2. Oprac., wstęp W. Tomkowicz. Warszawa 1974. ; 14. J. Jurkowski, Tragedia o polskim Scylurusie. Oprac. J. Krzyżanowski, S. Rospond. Wrocław 1958. ; 15. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego. Wrocław 1972. ; 16. Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 183-208. ; 17. J. Kochanowski, Pieśni. W: Dzieła polskie. Wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. T. 1. Warszawa 1969. ; 18. J. Kochanowski, Utwory łacińskie. Przeł. J. Ejsmond. Warszawa 1953. ; 19. W. Kochowski, Niepróżnujące próżnowanie, ojczystym rymem, na liryca i epigramata polskie rozdzielone. Kraków 1674. ; 20. A. Kołudzki, Tron ojczysty, albo pałac wieczności monarchów, książąt i królów polskich. Poznań 1707. ; 21. M. Komorowski, Poezja, retoryka i historia w renesansowej doktrynie „Ut pictura poesis”. W zb.: Słowo i obraz. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 17-33. ; 22. W. Kret, „Palatium Libertatis Reipublicae Poloniae”. Problematyka artystyczna i ideowa pałacu Jerzego Ossolińskiego w Warszawie. „Biuletyn Historii Sztuki” 1965, t. 27, z. 3, s. 173-196. ; 23. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” 1998, t. 36, s. 25-47. ; 24. S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje. Warszawa 1993. ; 25. M. F. Kwintylian, Figury myśli [Inst. orat. IX 2]. Przeł. M. Nagajewicz. „Meander” 1977, z. 11, s. 437-446. ; 26. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. München 1960. ; 27. R. W. Lee, „Ut pictura poesis The Humanistic Theory of Painting. „The Art Bulletin” 1940, t. 22. ; click here to follow the link ; 28. S. Leszczyński, Classicum niesmiertelnej sławy. Kraków 1674. ; 29. H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury. W: Wymiary dzieła literackiego. Warszawa 1984. ; 30. A. Naruszewicz, Poezje. T. 2. Lipsk 1835. ; 31. J. Pelc, Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973. ; 32. J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”. Między teorią a praktyką twórców. W zb.: Słowo i obraz. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 49-72. ; 33. R. Popowski, Retoryka w późnoantycznych opisach dzieł sztuki. W zb.: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo. Red. J. Axer. Warszawa 1996. ; 34. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jekiel. Warszawa 1981. ; 35. P. J. Pruszcz [S. Szczepanowski], Forteca duchowna królestwa polskiego z żywotów świętych [...]. Kraków 1662. ; 36. P. J. Pruszcz [S. Szczepanowski], Forteca monarchów i całego królestwa polskiego [...]. Kraków 1737. ; 37. R. Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku. Katowice 2000. ; 38. E. Sarnowska-Temeriusz, Świat mitów i świat znaczeń. Maciej Kazimierz Sarbiewski i problemy wiedzy o starożytności. Wrocław 1969. ; 39. R. Suszycki, Świat górny. Kraków 1700. ; 40. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973. ; 41. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 3. Wrocław 1967. ; 42. A. Treiderowa, Tematyka polska w twórczości Romeyna de Hooghe’a. „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1960, t. 6, s. 5-47. ; 43. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina. Oprac. J. Okoń. Wyd. 2, zm. BN I 87. Wrocław 1980. ; 44. S. Twardowski, Pałac Leszczyński. (1643). W: Zbiór różnych rytmów. Wilno 1770. ; 45. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do Sołtana Mustafy. Wydał R. Krzywy. Warszawa 2000. ; 46. S. Twardowski, Sieradz się świeci. (1634). W: Zbiór różnych rytmów. Wilno 1770. ; 47. S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki. Leszno 1649. ; 48. T. Witczak, Do genezy „Pałacu leszczyńskiego" Samuela Twardowskiego. W zb.: Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. Poznań 1962. ; 49. J. P. Woronicz, Na pokoje nowe w Zamku Królewskim obrazam i sławniejszych czynów polskich, portretam i i biustami znakomitszych Polaków ozdobione. [Warszawa] 1786. ; 50. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Warszawa 1977. ; 51. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Issue:

2

Start page:

61

End page:

78

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information