Object

Planned object

Title: Andrzej Romanowski, Młoda Polska Wileńska. Indeks nazwisk Krystyna Kajtoch. Kraków 1999

Creator:

Fedorowicz, Irena

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bokszczanin, Związki Sienkiewicza z Wilnem i Wileńszczyzną (kilka szczegółów z biografii pisarza). W zb.: Wilno i Kresy Północno-Wschodnie: materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994 r. T. 2: Kultura i trwanie. Red. E. Feliksiak, A. Kisielewska. Białystok 1996, s. 83-99. ; 2. K. Dmitruk, Literatura - społeczeństwo - przestrzeń. Wrocław 1980. ; 3. K. Dmitruk, Współczesne polskie koncepcje kultury. Warszawa 1990. ; 4. I. Fedorowicz, W hołdzie Mickiewiczowi. O projektach uczczenia w Wilnie 50. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza (na podstawie publikacji „Kuriera Litewskiego" 1905-1906). W zb.: Literackie Kresy i bezkresy: księga ofiarowana prof. Bolesławowi Hadaczkowi. Red. K. Łozowska, E. Tierling. Szczecin 2000. ; 5. S. Frybes, Geografia literacka a historia literatury epoki pozytywizmu. W zb.: Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku: studia. Cz. 2: Geografia literacka a historia literatury. Red. S. Frybes. Wrocław 1987, 9-27. ; 6. Cz. Jankowski, Wileńskiej „Lutni" dwudziestolecie. „Słowo” 1925, nr 275 (z 5 XII). ; 7. Cz. Jankowski, Z dnia na dzień. Warszawa 1914 - Wilno 1915. Wilno 1923. ; 8. J. K., Anathema. „Dziennik Wileński” 1908, nr 5. ; 9. A. Karpowicz, Nieanathema. „Dziennik Wileński” 1908, nr 6. ; 10. B. Konarska-Pabiniak, Życie kulturalno-literackie Płocka w drugiej połowie XIX wieku. Płock 1994. ; 11. J. Kościelski, Kolędy wielkopolskie. „Dziennik Wileński” 1908, nr 7. ; 12. V. Kubilius, XXa. lietuvių literatūra. Vilnius 1996. ; 13. J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892. Warszawa 1970. ; 14. A. Lapinskiene, Periodika - „Viltis” - literatura. W zb.: Vilniaus kultürinis gyvenimas 1900-1940. Vilnius 1998. ; 15. Cz. Miłosz, T. Venclova, Dialog o Wilnie. Warszawa 1984. ; 16. R. Nycz, Język modernizmu: prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 17. J. Poklewski, Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie. Toruń 1994. ; 18. Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Red. A. Wojciechowski. Cz. 1: Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń w latach 1890-1914. Oprac. T. Adamowicz [i inni]. Wrocław 1967. ; 19. Przewodnik po Rydze i jej okolicach. Ryga 1906. ; 20. A. Romanowski, Feniks z popiołów. Odrodzenie kultury polskiej w byłym WKL w 1905 roku. W zb.: Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. T. 2. Red. E. Feliksiak. Białystok 1992. ; 21. A. Romanowski, Krajobraz przed bitwą. „Znak” 1989, nr 409 (6), s. 88-108. ; 22. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie: polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904. Kraków 2003. ; 23. A. Romanowski, Pozytywizm wileński. „Znak” 1996, nr 489 (2), s.29-38. ; 24. E. Sławińska, Życie kulturalno-literackie Grudziądza w latach 1918-1939. Gdańsk 1980. ; 25. J. Sławiński, Wstęp w zb.: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 1985. ; 26. M. Stępień, Jak pisać o życiu literackim? „Ruch Literacki” 1973, z. 1, s. 33-37. ; 27. M. Stolzman, Nigdy od ciebie, miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstamowych (1832-1863). Olsztyn 1987. ; 28. M. Straszewska, Problematyka badań nad życiem literackim. W zb:. Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976, s. 440-454. ; 29. D. Szpoper, Sukcesorzy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939. Gdynia 1999. ; 30. R. Taborski, Polacy w Wiedniu. Wrocław 1992. ; 31. R. Taborski, Życie literackie młodopolskiej Warszawy. Warszawa 1974. ; 32. Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Red. E. Feliksiak. T. 1-2. Białystok 1992. ; 33. K. Wyka, Modernizm polski. Kraków 1959. ; 34. Z okolic Dźwiny. Witebsk 1912. ; 35. F. Ziejka, Paryż młodopolski. Warszawa 1993. ; 36. T. Zienkiewicz, Informacje o litewskim życiu kulturalnym w „Gazecie Wileńskiej" (1906 r.). W zb.: W kręgu kultury litewskiej. Red. nauk., [wstęp] W. Piłat. „Studia i Materiały WSP w Olsztynie. Filologia rosyjska" 1991, nr 29, s.117-127. ; 37. T. Zienkiewicz, Polskie życie literackie w Kijowie w latach 1905-1918. Olsztyn 1990. ; 38. T. Zienkiewicz, Polskie życie literackie w Mińsku w końcu XIX i na początku XX wieku (do roku 1921). Olsztyn 1997.

Issue:

2

Start page:

185

End page:

193

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information