Object

Title: Jagoda Hernik Spalińska, Wileńskie środy literackie (1927-1939). Warszawa 1998

Creator:

Ossowski, Jerzy S.

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Białota, Dramaty Żeromskiego w Reducie. Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. Wrocław 1989.
2. Dialogi o Żagarach i opisanie Miłosza. „Poezja 1981, nr 5-6.
3. K. Dmitruk, Z problemów życia literackiego w latach międzywojennych. W zb.: Problemy kultury polskiej lat 1890-1939. Seria 2. Red. H. Kirchner, Z. Żabicki przy współudziale M. R. Pragłowskiej. Wrocław 1974, s. 5-71.
4. Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku. Red. E. Paczoska, R. Chodźko. Białystok 1993.
5. K. Dybciak, Poezja mitu katastroficznego. „Twórczość” 1974, nr 3, s. 76-88.
6. K. Dуbсiak, Tematy kresowe w XX-wiecznej literaturze polskiej. W zb.: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Red. K. Jasiewicz. Warszawa-Londyn 1999, s. 162-167.
7. Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999. Red. K. Jasiewicz. Warszawa-Londyn 1999.
8. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce. Oprac. i posł. K. Pomian. Warszawa 1994.
9. B. Hadaczek, O poezji Kresów Wschodnich w Dwudziestoleciu międzywojennym. „Poezja” 1988, nr 11, s. 67-76.
10. B. Hadaczek, Proza Kresów Wschodnich w Dwudziestoleciu międzywojennym (rekonesans). „Ruch Literacki” 1986, z. 4, s. 265-279.
11. B. Hadaczek, Wstęp w: Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku. Wybór tekstów, wstęp i objaśnienia B. Hadaczek. Szczecin 1995.
12. B. Hadaczek, Wstęp w zb.: Kresy w literaturze. Red. B. Hadaczek. Szczecin 1996.
13. W. Hulewicz, Teatr wyobraźni. W zb.: Teatr wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radiowym. Warszawa 1935.
14. M. Inglot, Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851. Warszawa 1966.
15. J. Jarzębski, Exodus. Ewolucja obrazu Kresów w literaturze polskiej po drugiej wojnie światowej. „Almanach Humanistyczny” 1988, nr 9.
16. J. Jarzębski, Exodus. Ewolucja obrazu Kresów w literaturze polskiej po drugiej wojnie światowej. W: W Polsce czyli wszędzie : szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa 1992.
17. E. Kasperski, Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badań nad literaturą kresową. W zb.: Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski Warszawa 1996, s. 106-120.
18. Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979.
19. W. Kolasa, Współczesna prasa kresowa w kraju i za granicą. (Rozwój, analizy, przegląd tytułów). W zb.: Od strony Kresów. Studia i szkice. Cz. 2. Red. H. Bursztyńska. Kraków 2000, s. 279-320.
20. J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna. „Przegląd Powszechny” 1987, nr 11, s. 179-194.
21. J. Kolbuszewski, Legenda Kresów w literaturze polskiej XIX wieku. „Odra” 1982, nr 12, s. 42-56.
22. T. Kłak, „Idące Wilno” („Żagary"-„Piony”-„Kolumna Literacka"). W: Czasopisma Awangardy. Cz. 2. Wrocław 1979.
23. T. Kłak, Żagary. (Problematyka grupy literackiej). „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1987, z. 61, s. 31-53.
24. Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. Red. J. Jarowiecki. T. 1-4. Kraków 1986-1999.
25. Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje. Olsztyn 1995.
26. Kresy, Syberia, Literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1995.
27. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa 1996.
28. Kronika. Artystyczne. „Kurier Wileński” 1927, nr 43, s. 4.
29. J. Kryszak, Druga Awangarda. „Integracje” 1985, nr 19, s. 3-10.
30. J. R. Krzyżanowski, A Paradise Lost? The Image of Kresy in Contemporary Polish Literature. W zb.: American Contributions to the VIII International Congress of Slavists. T. 2: Literaturę. Red. V. Terras. Columbus, Ohio, 1978.
31. Kultura międzywojennego Wilna. Materiały Konferencji w Trokach (28-30 VI 1993). Red. A. Kieżuń. Białystok 1994.
32. P. Kuncewicz, "Przymierze z ziemią"jako kategoria poetycka Drugiej Awangardy. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 146-166.
33. Z. Kurzowa, Elementy kresowe w języku powieści powojennej. Warszawa 1975.
34. Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich. Warszawa-Kraków 1993.
35. M. J. Kwiatkowski, Narodziny polskiego radia. Radiofonia w Polsce w latach 1918-1929. Warszawa 1972.
36. B. Lasocka, Teatr lwowski w latach 1800-1842. Warszawa 1967.
37. M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa. Wstęp, wybór i oprac. Z. Osiński. Warszawa 1994.
38. Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski Warszawa 1996.
39. T. Łopalewski, Czasy dobre i złe. Warszawa 1966.
40. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Kraków 1966.
41. S. Mасkiewiсz (Сat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. Warszawa 1990.
42. Cz. Miłosz, Autoportret przekorny. Kraków 1994.
43. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Paryż 1990.
44. Cz. Miłosz, Punkt widzenia, czyli o tak zwanej Drugiej Awangardzie. „Oficyna Poetów” (Londyn) 1967, nr 1(4), s. 7-17.
45. Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny. Kraków 1996.
46. Cz. Miłosz, Widzenia na Zatoką San Francisco. Paryż 1969.
47. Cz. Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków 1999.
48. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Paryż 1985.
49. Na pograniczu. Studia i szkice. Red. H. Karwacka, J. F. Nosowicz. Białystok 1992.
50. Z. Niedziela, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848. Kraków 1966.
51. O dialogu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998.
52. Od strony Kresów. Studia i szkice. Red. H. Bursztyńska, T. Budrewicz, S. Musiejenko. Kraków 1994.
53. Od strony Kresów. Studia i szkice. Cz. 2. Red. H. Bursztyńska. Kraków 2000.
54. Opisanie Miłosza. II. „Poezja” 1981, nr 7.
55. J. S. Ossowski, Wileńskie Środy Mickiewiczowskie. W zb.: Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci: materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 9-12 IX 1998. Pod red., [słowo wstępne] E. Feliksiak, E. Konończuk. T. 1: W kręgu spraw historycznych. Białystok 2000, s. 343-376.
56. A. Piroczkinas, Litewskie lata Adama Mickiewicza. Wilno 1995.
57. A. Piroczkinas, Litewskie lata Adama Mickiewicza. Wyd. 2. Warszawa 1998.
58. K. Poklewska, Galicja romantyczna (1816-1840). Warszawa 1976.
59. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. T. 6: Między polską etniczną a historyczną. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1988.
60. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka[i inni]. Wrocław 1993.
61. M. Stolzman, Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora. Warszawa-Kraków 1973.
62. M. Stolzman, Nigdy od ciebie, miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). Olsztyn 1987.
63. J. Stradecki, W kręgu Skamandra. Warszawa 1977.
64. A. Szałagan, Pigoń Stanisław. W: Współcześni polscy i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Pod red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 6. Warszawa 1999, s. 362-373.
65. W. Szełkowski, Klub Włóczęgów Wileńskich. Wilno 1999.
66. M. Szydłowska, Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej 1860-1918. Kraków 1995.
67. W. P. Szymański, Od metafory do heroizmu. Z dziejów czasopism literackich w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1967.
68. W. P. Szymański, „Żagary" i żagaryści. „Znak” 1966, nr 1/2, s. 169-185.
69. B. Śmigielski, Reduta w Wilnie 1925-1929. Warszawa 1989.
70. N. Taylor, Dziedzictwo kresowe w literaturze emigracyjnej. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 130-143.
71. N. Taylor, Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego w literaturze emigracyjnej. „Kultura” (Paryż) 1986, nr 10, s. 124-136.
72. N. Taylor, Kresy na emigracji. „Więź” 1988, nr 1, s. 54-64.
73. N. Тауlor, Kresy Północno-Wschodnie. W zb.: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Red. K. Dybciak, Z. Kudelski. Т. 1. Lublin 2000, s. 204-206.
74. Tematy polsko-litewskie. Historia. Literatura. Edukacja. Red. R. Traba. Olsztyn 1999.
75. S. Uliasz, Mit Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej: rekonesans historyczno-literacki. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Filologia Polska” 1984, z. 16, s. 153-184.
76. Vilniaus kulturinis gyvenimas (1900-1940). Vilnius 1998.
77. E. Wiegandt, Austria felix, czyli o micie Galicji w prozie współczesnej. Poznań 1988.
78. A. Wierciński, Sztuka a rzeczywistość. (O programie literackim grupy „Żagarów”). „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1975, nr 13, s. 205-213.
79. A. Wierciński, „Żagary". „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1976, nr 14, s. 141-155.
80. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 IX 1994. Red. E. Feliksiak [i inni]. T. 1-4. Białystok 1996.
81. Wilno—Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. Olsztyn 1992.
82. Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji 21-24 IX 1989. Red. E. Feliksiak. T. 1-4. Białystok 1992.
83. K. Woźniakowski, Polska literatura wileńszczyzny 1944-1984. Kraków 1985.
84. Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. Red. S. Kozak, M. Jakóbiec. Wrocław 1974.
85. M. Zaleski, Pamięć wielonarodowej Rzeczypospolitej w literaturze po roku 1939. W zb.: Sporne postacie polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka. Warszawa 1994, s. 133-150.
86. M. Zadencka, W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych pisarzy emigracyjnych (F. Czernyszewicz, M. K. Pawlikowski, M. Czapska, Cz. Miłosz, J. Mackiewicz). Uppsala 1995.
87. S. Żółkiewski, Kultura literacka 1918-1932. Warszawa 1973.
88. Życie literackie w Wilnie XIX-XX wieku. Red. T. Bujnicki, A. Romanowski. Kraków 2000.

Issue:

2

Start page:

193

End page:

218

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123724 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 9, 2020

In our library since:

May 9, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/86545

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information