Object

Planned object

Title: Metamorfozy świata poetyckiego "Marii" Malczewskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego

Creator:

Ławski, Jarosław

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bachórz, O polskim egzotyzmie romantycznym. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 2. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 257-305.
2. K. Biliński, Swedenborg jako źródło inspiracji twórczej młodego Słowackiego. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22-23 listopada 1995 r. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 9-16.
3. L. Boros, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji. Przeł. B. Białecki. Warszawa 1977.
4. A. Brückner, Wstęp w: A. Malczewski, Maria. Lwów 1925.
5. P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza. Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki. Wyd. 3, popr. i powiększone. Kraków 1886.
6. R. Chodźko, Zabalsamowana dolina. Studia o polskiej prozie kreacyjnej pogranicza kultur. Warszawa 1994.
7. R. Dąbrowski, Słowackiego dialog z odbiorcą. Podmiot mówiący, narracja, dialog w „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu", „Beniowskim " i "Królu-Duchu ". Kraków 1996.
8. T. Dobrowolski, Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce. Wrocław 1974.
9. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata. Przeł. E. Wolicka. Poznań 1991.
10. M. Falkówna, Indian Elements in Słowacki’s Thought. W zb.: Juliusz Słowacki. 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Londyn 1951.
11. A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna. Wstęp M. Szyjkowski. BN I 9. Kraków 1949.
12. M. Głowiński, O intertekstualności. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100.
13. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Prace wybrane. T. 5. Kraków 2000.
14. B. Gubrynowicz, Piast Dantyszek. Kartka z twórczości poetyckiej Juliusza Słowackiego. Prelekcja publiczna. Lwów 1894.
15. W. Hahn, „Jan Bielecki". W: Książka zbiorowa dla uczczenia dwudziestopięcioletniej działalności A. Świętochowskiego. Lwów 1899.
16. G. Halkiewicz-Sojak, Kilka uwag o kategorii „tajemnicy” u Słowackiego. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22-23 listopada 1995 r. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 17-28.
17. F. Jacob, Gra możliwości. Esej o różnorodności życia. Przeł. M. Kunicki-Goldfinger. Wstęp W. J. H. Kunicki-Goldfinger. Warszawa 1987.
18. M. Janion, Kobiety i duch inności. Warszawa 1996.
19. M. Janion, Mistyczna hipoteza rzeczywistości (zagajenie). W zb.: Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981, s. 324-332.
20. A. Kępiński, Melancholia. Warszawa 1996.
21. J. Kleiner, Słowacki. Wrocław 1972.
22. K. Korotkich, Dynamika światła i koloru w „Marii" Antoniego Malczewskiego. W zb.: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicą pierwszej edycji „Marii". Materiały sesji naukowej, Białystok, 5-7 V 1995. Red. H. Krukowska. Białystok 1997, s. 263-286.
23. A. Kotliński, Słowacki drapieżny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 82-93.
24. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994.
25. Z. Krasiński, Władysław Herman i jego. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku. W: Pisma Zygmunta Krasińskiego Wyd. Jubileuszowe. T. 2. Warszawa 1912.
26. M. Kridl, Wstęp w: J. Słowacki, Powieści poetyckie. BN I 47. Kraków 1921.
27. H. Krukowska, Romantyzm, czyli "salto mortale duch". „Ruch Literacki” 1977, z. 4, s. 317-321.
28. M. Kwapiszewski, Powieść historyczna z tezą. O „Wernyhorze” Michała Czajkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 2, s. 3-11.
29. J. Lasecka-Zielakowa, Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu. Wrocław 1990.
30. Leksykon symboli. Oprac. M. Oesterreicher-Mollwo. Przeł. J.Prokopiuk. Warszawa 1992.
31. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona. Przeł. A. Zajączkowski. Warszawa 1969.
32. M. G. Lewis, Mnich. Przeł. Z. Sinko. Kraków 1991.
33. L. Libera, Juliusza Słowackiego „ Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu". Poznań 1993.
34. J. Ławski, Malczewski. Iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca. W: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska. Wprowadzenie H. Krukowska, J . Ławski. Białystok 1995, s. 59-106.
35. J. Ławski, Słowacki i libertyński rys kultury francuskiej. "Almanach Historycznoliteracki" 1999, t. 2, s. 57-75.
36. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków 1991.
37. E. Łubieniewska, „Upiorny anioł". Kraków 1998.
38. J. Maciejewski, Powieści poetyckie Słowackiego. Oprac. i przygotowanie do druku J. Fiećko. Poznań 1991.
39. M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce. Wrocław 1970.
40. S. Makowski, Słowacki - kontynuator Malczewskiego. W zb.: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicą pierwszej edycji „Marii". Materiały sesji naukowej, Białystok, 5-7 V 1995. Red. H. Krukowska. Białystok 1997, s. 411-428.
41. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Warszawa 1995.
42. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska. Wprowadzenie H. Krukowska, J . Ławski. Białystok 1995.
43. A. H. Maslow, Religions. Values and Peak Experiens. Penguin Books, 1978.
44. A. H. Maslow, W stronę psychologii istnienia. Przeł. I. Wyrzykowska. Warszawa 1986.
45. D. Ostrowska, Wizerunek kobiety w pismach Ojców Kościoła. W zb.: Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze. Red. J. Brach-Czaina. Białystok 1997, s. 53-75.
46. S. Pigoń, Trud Słowackiego. Szkic syntezy. W: Z epoki Mickiewicza. Studiu i szkice Lwów 1922.
47. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992.
48. J. W. Poczobut-Odlanicki, Pamiętnik. (1640-1684). Oprac. A. Rachuba Warszawa 1987.
49. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej. Przeł. K. Żaboklicki. Wstęp M. Brahmer. Warszawa 1974.
50. M. Ptaszyk, Okoliczności wydania „Biblii" Wujka w 1821 roku. „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 133-154.
51. P. Ricoeur, Filozofia osoby. Przeł. M. Frankiewicz. Kraków 1992.
52. J. Słowacki, Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Oprac. E. Sawrymowicz. Wyd. 3. Wrocław 1959.
53. W. Szturc, „Faust" Goethego. Ku antropologii romantycznej. Kraków 1995.
54. B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Wrocław 1991.
55. P. Tillich, Osamotnienie i odosobnienie. Przeł. K. Mech. „Znak” 1991, z. 4, s. 3-8.
56. S. Treugutt, „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa 1964.
57. S. Treugutt, Pisarska młodość Słowackiego. Wrocław 1958.
58. M. Ursel, Wstęp w: J. Słowacki, Powieści poetyckie. Wyd. 4, zm. BN I 47. Wrocław-Kraków 1986.
59. T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Warszawa 1974.
60. Cz. Zgorzelski, Liryczność poezji romantycznej. W: Obserwacje. Warszawa 1983.
61. J. Zieliński, SzatAnioł. Warszawa 1999.

Issue:

3

Start page:

77

End page:

113

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information