Object

Planned object

Title: Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię : tajemnice narracji historycznej. Warszawa 1996

Creator:

Grochowski, Grzegorz

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Barthes, Dyskurs historii. Przekł. Z. Kloch, A. Rysiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3, s. 225-236. ; 2. K. Bartoszyński, Między niewyrażalnością a niepoznawalnością. W zb.: Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998, s. 5-17. ; 3. M. Black, Metafora. Przeł. J. Japola. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3, s. 217-234. ; 4. E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna. Przeł. P. Graff. Warszawa 1968. ; 5. A. Danto, Analytical Philosophy of History. London 1965. ; 6. T. A. van Dijk, Ideology. A Multidisciplinary Approach. London 1998. ; 7. E. Domańska, Maska przeszłości. (O postmodernistycznej filozofii historii). „Teksty Drugie” 1993, nr 1, s. 107-113. ; 8. E. Domańska, Metafora-mit-mimesis. (Refleksje wokół koncepcji narracji historycznej Haydena White'a). "Historyka" 1992, t. 22, s. 28-44. ; 9. H. Fain, Between Philosophy and History. Princeton 1970. ; 10. C. Geertz, Ideology as a Cultural System. W: The Interpretation of Cultures. New York 1973. ; 11. L. J. Gorman, Objectivity and Truth in History. „Inquiry” 1974, t. 17. ; click here to follow the link ; 12. A. M. Kaniowski, Filozofia po „lingwistycznym zwrocie”. „Teksty Drugie” 1990, nr 5/6, s. 93-105. ; 13. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia. Przekł., wstęp J. Gałecki. Warszawa 1964. ; 14. L. Kołakowski, Historia jako sztuka piękna. W: Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968. Wstęp, wybór., oprac. Z. Mentzel. T. 3. Warszawa 1989. ; 15. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Wyd. 2. Warszawa 1998. ; 16. W. Labov, Language in the Inner City. Philadelphia 1972. ; 17. W. Labov, J. Waletzky, Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience. W zb.: Essays on the Verbal and Visual Arts. Red. J. Helm. Seattle 1967. ; 18. J. F. Lyotard, Wzniosłość i awanagarda. Tł. M. Bieńczyk. "Teksty Drugie" 1996, nr 2/3, s. 173-189. ; 19. M. Mandelbaum, A Note on History as Narrative. „History and Theory” 1967, t. 6. ; click here to follow the link ; 20. J. M. Mandler, Stories, Scripts and Scenes: Aspects of Schema Theory. Hillsdale 1984. ; 21. L. O. Mink, Historical Understanding. Ithaca and London 1987. ; 22. L. O. Mink, Narrative Form as a Cognitive Instrument. W zb.: The Writing of History. Red. R. H. Canary, H. Kozicki. Wisconsin 1978. ; 23. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Wyd. 2. Kraków 1998. ; 24. Pseudo-Longinos, O górności. W zb.: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles - Horacy - Pseudo-Longinos. Przekł., wstęp T. Sinko. BN II 57. Wrocław 1951. ; 25. P. Ricoeur, Proces metaforycznyjako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie. Przeł. G.Cendrowska. Przejrzała T. Dobrzyńska. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 269-286. ; 26. P. Ricoeur, Time and Narrative. Transl. K. Mc Laughlin, D. Pellauer. T. 3. Chicago-London 1988. ; click here to follow the link ; 27. W. D. Stempel, Opowiadanie, opis a wypowiedź historyczna. Przeł. E. Feliksiak, M. Przybyłowska. W zb.: Znak-styl-konwencja. Wybór, wstęp M. Głowiński. Przeł. K. Biskupski [et al.]. Warszawa 1977, s. 288-322. ; 28. J. Topolski, Metodologia historii. Warszawa 1968. ; 29. H. Weinrich, Semantyka śmiałej metafory. Przeł. R. Handke. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, 243-264. ; 30. H. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore-London 1973. ; 31. W. Wrzosek, Historia-kultura-metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Wrocław 1995. ; 32. G. Zalejko, Narracja historyczna jako struktura ponadzdaniowa. W zb.: Metodologiczne problemy narracji historycznej. Red. J. Pomorski. Lublin 1990.

Issue:

4

Start page:

218

End page:

226

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information