Object

Planned object

Title: „Ewangelia według Marka” w tłumaczeniu Czesława Miłosza

Creator:

Felski, Wiesław

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Biblia brzeska (Biblia święta, to jest Księgi Starego i Nowego zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego, nowo na polski język, z pilnością i wiernie wyłożone). Oprac. Calvin Institute. Kraków 2003.
2. Biblia święta, to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przełożone. [Biblia gdańska]. Warszawa 1964.
3. F. Belo, Lecture matérialiste de l’évangile de Marc. Paris 1975.
4. D. Вieńkowska, Polskistyl biblijny. Łódź 2002.
5. P. Binek, Polskie tłumaczenia „Ewangelii św. Marka”. „Rozprawy Komisji Językowej WTN” t. 22 (1996), s. 82.
6. F. Blass, A. Debrunner, A Greek Grammar of the „ New Testament” and other early Christian Literature. Chicago 1995.
7. R. Brandstaetter, Księgi Nowego Przymierza. Kraków 2003.
8. J. Browman, The Gospel of Mark. Leiden 1965.
9. J. Czerski, Opowiadanie biograficzne o Jezusie jako Synu Bożym. „Scriptura Sacra” 1999, nr 3, s. 124.
10. Ewangelia według św. Marka. Przeł. Cz. Miłosz. „Znak” 1977, nr 11/12, s. 1239-1278.
11. Ewangelia według św. Marka. - Apokalipsa. Przeł. Cz. Miłosz. Paryż 1979.
12. J. Flis, Myśl eklezjalna według św. Marka. „Scriptura Sacra” 1999, nr 3, s. 158.
13. P. Florenski, Ikonostas. W: Ikonostas i inne szkice. Przeł. Z. Podgórzec. Warszawa 1981.
14. G. Goldenberg, On Direct Speech and the Hebrew Bible. W zb.: Studies in Semitic Linguistics. Selected Writing. Ed. G. Goldenberg. Jerusalem 1998, s. 201-203.
15. M. J. Haren, The Naked Young Man: a Historian’s Hypothesis on Mark 14, 51-52. „Biblica” t. 79 (1998).
16. D. J. Harrington, Ewangelia wg św. Marka. W zb.: Katolicki komentarz biblijny. Red. nauk. R. E. Brown, J. A. Fitzmayer, R. E. Murphy. Red. wyd. poi. W. Chrostowski. Przeł. K. Bardski [i in.]. Warszawa 2001.
17. E. Haulotte, Symbolique du vêtement selon „La Bible ”. Paris 1966.
18. J. P. Heil, Mark 14, 1-52: Narrative Structure and Reader-Response. „Biblica” t. 71 (1990).
19. P. Hemperek, Od wydawcy. W: „ Ewangelia Marka ” w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Lublin 1989, s. 4.
20. Z. Kijas, „Homo creatus est”. Ekumeniczne studium antropologii Pawła Florenskiego i Hansa Ursa von Balthasara. Kraków 1996.
21. G. S. Kremer, Komentarz historyczno-kulturowy do „Nowego Testamentu”. Warszawa 2000.
22. Księga Koheleta. Przeł. Cz. Miłosz. „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 11, s. 5.
23. J. Kudasiewicz, Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego (Mk 1, 1). „Roczniki Teologiczne” 1996, nr 1, s. 89.
24. J. Kudasiewicz, Święty Marek ewangelista jako pisarz i teolog. „Znak” 1977, nr 11/12, s. 1279-1304.
25. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Poznań-Warszawa 1977.
26. J. Łotman, Słowny znak przedstawiający. W: Struktura znaku artystycznego. Przeł. A. Tanalska. Warszawa 1984.
27. M. Miklaszewska, Rozmowa z Czesławem Miłoszem. „Poezja” 1981, nr 5/6, s. 130.
28. Cz. Miłosz, Księgi biblijne. Kraków 2003.
29. Cz. Miłosz, Lektury. W: Wiersze. T. 3. Kraków 2003, s. 99.
30. Cz. Miłosz, Podróżny świata - rozmowy z Renatą Gorczyńską. Kraków 2002.
31. Z. J. Nowak, Czesław Miłosz jako tłumacz „Biblii”. „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 7/8, s. 12.
32. W. Panas, Wkręgu metody semiotycznej. Lublin 1991.
33. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. [Biblia warszawska]. Oprac. Komisja Przekładu Pisma Świętego. Warszawa 1975.
34. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Oprac. S. Styś, W. Lohn. Kraków 1962.
35. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich. [...]. [Biblia Tysiąclecia], Wyd. 3, popr. Poznań 1980.
36. T. Polk, Paradigms, Parabole and Měšālim: On Reading the Měšāl in Scripture. „Catholic Biblical Quarterly” t. 45 (1983).
37. J. M. Robinson, The Literary Composition o f Mark. W: L’Évangile selon Marc. Red. M. Sabbre. Leuven 1974, s. 11-19.
38. J. Salij, O biblijnych przekładach Czesława Miłosza. „Więź” 1981, nr 3, s. 82-83.
39. R Skarga, Żywoty świętych. Kraków 2000.
40. Słownik etymologiczny. Red. A. Bańkowski. T. 2. Warszawa 2000, s. 92.
41. Słownik języka polskiego. Red. M. Orgelbrand. T. 2. Wilno 1861, s. 1425.
42. Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa. T. 23. Warszawa 2000, s. 39—40.
43. B. Szczepińska, Ewangelie tylekroć tłumaczone. Studia o przekładach i przekładaniu. Gdańsk 2005.
44. J. B. Szlaga, Przy stole słowa Bożego. T. 5. Peplin 2000.
45. V. Taylor, The Gospel According to St. Marc. London 1967.
46. Thesaurus Graecae Lingua. Ab H. Stephano. T. 7. Paris 1910.
47. A. Vanhoye, La Fuit du l’homme nu (Me 14, 51—52). „Biblica” t. 52 (1971).
48. M. Wojciechowski, Czynności symboliczne Jezusa. „Studia z Biblistyki” t. 6 (1991), s. 87.
49. M. Wolniewicz, Słowo wstępne. W: Ewangelia według Marka. Przeł. Cz. Miłosz. Poznań 1981, s. 95-96.

Issue:

4

Start page:

125

End page:

139

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information