Object structure

Title:

W sprawie lokalizacji cmentarzy żydowskich na średniowiecznym Śląsku

Subtitle:

On the location of Jewish cemeteries in medieval Silesia ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 1

Creator:

Adamska, Dagmara

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

Jewish cemeteries ; Middle Ages ; Silesia ; micro-toponyms

References:

Adamska Dagmara. 2016. Wokół zagadkowego Judenberg na Śląsku – problem średniowiecznych „osad żydowskich” w Europie Środkowej, [w:] Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów, s. 189-206 ; Adamska Dagmara. 2017. Śląskie nazwy polne. Kartoteka Artura Zobla i spuścizna Ernsta Maetschkego - problematyka wstępna, [w:] Wieś miniona lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania, red. K. Fokt, P. Nocuń, Chorzów, (w druku) ; Adamska Dagmara, Latocha Agnieszka, Nowakowski Dominik, Paroń Aleksander, Siehankiewicz Marcin, Sikorski Robert. 2014. Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław ; Bałaban Majer. 1906. Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów ; Bałaban Majer. 1929. Zabytki historyczne Żydów w Polsce. Pisma Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie, t. 1, Warszawa ; Berndt Robert. 1874. Geschichte der Juden in Gross-Glogau, Glogau ; Brann Marcus. 1896-1917. Geschichte der Juden in Schlesien. „Jahresbericht der jüdisch theologischen Seminars Fränckelschen Stiftung”, Breslau ; Brilling Bernhard. 1972. Die jüdischen Gemeinden Mittelschlesiens: Entstehung und Geschichte, Stuttgart ; Burchardt Jerzy. 1997. Ciągłość nazw polnych na Dolnym Śląsku od pierwszej połowy XIV w. do pierwszej ćwierci XVIII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 52, nr 1-2, 117-122 ; Cetwiński Marek. 2001. Wulebrucke – Zbutwiały Most. Początki drogi podsudeckiej a kolonizacja niemiecka w średniowieczu, [w:] Śląski Tygiel, Studia z dziejów polskiego średniowiecza, red. M. Cetwiński, Częstochowa, s. 145-154 ; Chludziński Andrzej. 2007. Ślady żydowskie w toponimii pomorskiej, [w:] Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa, s. 405 418 ; Christl Andreas. 2011. Die Meißner Judengemeinde im Mittelalter: Sachzeugen und Schriftquellen im Kontext, [w:] Religiosität in Mittelalter und Neuzeit, red. M. Untermann, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 23, Paderborn, s. 219-226 ; Croon G. 1907. Zur Frage: Hinrichtung auf der Schweidnitzer „Judenwiese“ oder auf der „Juden Weise“, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, t. 41, s. 407-408 ; Dzwonkowski Tadeusz. 1997. Żydzi głogowscy a inne grupy społeczne w drugiej połowie XVI wieku, „Rocznik Lubuski”, t. 23, z. 1, s. 45-54 ; Eysymontt Rafał, Goliński Mateusz. 2014. Rozwój przestrzenny Ziębic na tle dziejów miasta, [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, t. IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 18: Ziębice, red. R. Eysymontt, Toruń, s. 5-16 ; Fijałkowski Paweł. 1989. Obrządek pogrzebowy Żydów polskich w świetle badań archeologicznych. O potrzebie badań archeologicznych nad historią i kulturą Żydów w Polsce, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 3, s. 25-42 ; Florek Marek. 2014. Czy „grodzisko” to dawny, zniszczony gród? O niebezpieczeństwach korzystania ze źródeł toponomastycznych, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 35, s. 171-188 ; Gawlik S. 1986. Ludność żydowska w Brzegu od XIV w. do 1942 r. Początki Żydów na Śląsku i w Brzeg, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1-2, s. 19-35 ; Goliński Mateusz. 1991. Miejsce Żydów w gospodarce trzynastowiecznego Wrocławia, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 44, z. 2, s. 127-138 ; Goliński Mateusz. 1994. Ze studiów nad Żydami świdnickimi w średniowieczu, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Acta Universitatis Wratislaviensis 1568. Wrocław, s. 11-31 ; Goliński Mateusz. 2001. Jews in medieval Legnica – their location in the municipal area, [w:] Jews in Silesia, red. M. Wodziński, J. Spyra, Cracow, s. 17-32 ; Goliński Mateusz. 2003. Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy, cz. 2, Wrocław ; Goliński Mateusz. 2005. Miasta a polityka gospodarcza Henryka IV Probusa, [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, red. K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, 8, Wrocław, s. 49-62 ; Goliński Mateusz. 2006. Wrocławskie spisy zastawów długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej, Wrocław ; Goliński Mateusz. 2007. Żydzi w średniowiecznej Legnicy – problem lokalizacji w przestrzeni miejskiej, Szkice Legnickie, t. 28, s. 5-22 ; Goliński Mateusz. 2016. Zarys dziejów Ząbkowic, [w:] Atlas Historyczny, t. IV: Śląsk, M. Młynarska-Kaletynowa, z.17: Ząbkowice Śląskie, R. Eysymontt, R. Gliński, M. Goliński, M. Siehankiewicz, Toruń, s. 5-10 ; Goliński Mateusz, Ziątkowski Leszek. 1989. Cmentarze żydowskie we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 44, z. 1, 35-43 ; Görlich Franz Xaver. 1853. Geschichte der Stadt Strehlen in Preußisch-Schlesien, Breslau ; Grużlewska Anna. 2016. Żydzi z prowincji. Świdnicki i wałbrzyski okręg synagogalny 1812-1945. Dzierżoniów, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Dzierżoniów ; Gündel Christian. 1932. Ein mittelalterlicher Goldschatz aus Jauer. „Altschlesien”, t. 4, s. 179-181 ; Haverkamp Alfred. 2004. Juden und Städte. Verbindungen und Bindungen, [w:], Europas Juden im Mittelalter. Beiträge des internationalen Symposiums in Speyer vom 20. bis 25. Oktober 2002, red. Ch. Cluse, Trier, s. 72-85 ; Heitmann Margret. 1993. Zur Geschichte der Juden in Glogau, [w:] Glogau im Wandel der Zeiten / Głogów poprzez wieki, W. Bein, J. Schellakowsky, U. Schmilewski, Würzburg, s. 358-364 ; Heisse Werner. 1932. Die Juden in der Mark Brandenburg bis zum Jahre 1571. Berlin ; Jurek Tomasz. 1992/1993. Żydzi w późnośredniowiecznym Kaliszu, „Rocznik Kaliski”, R. 24, s. 29-53 ; Komski Arkadiusz, Kurasiński Tomasz, Skóra Kamila. 2014. Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości, „Rocznik Sanocki”, R. 11, s. 49-62 ; Kowalczyk Elżbieta. 2000. Sacrum. Z dziejów mitów toponomastycznych w archeologii, [w:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, S. Moździoch, Spotkania Bytomskie, t. 4, Wrocław, s. 27-36 ; Kuczer Jarosław. 2005. Osadnictwo żydowskie w księstwie głogowskim w świetle procesów społeczno-ekonomicznych Europy doby średniowiecza, [w:] Europa środkowa-wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra, s. 485-499 ; Kuhn Walter. 1971. Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte, München ; Kutzner Marian. 1970. Głogów, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą. II, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, Zielona Góra, s. 135-210 ; Lämmerhirt Maike. 2007. Juden in den wettinischen Herrschaftsgebieten. Recht, Verwaltung und Wirtschaft im Spätmittelalter. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe 21, Köln, Weimar, Wien ; Matuszkiewicz Felix. 1911. Die mittelalterliche Gerichtsverfassung des Fürstentums Glogau, Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte 30, Breslau ; Minsberg Ferdinand. 1853. Geschichte der Stadt und Festung Gross Glogau, t. 1, Glogau ; Müller Karlheinz. 2004. Die Würzburger Judengemeinde im Mittelalter: von den Anfängen um 1100 bis zum Tod Julius Echters (1617), Würzburg ; Nowakowa Janina. 1951. Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław ; Nübling Eugen. 1896. Die Judengemeinden des Mittelalters: insbesondere die Judengemeinde der Reichsstadt Ulm, Ulm ; Piotrowski Marek. 1987. Próba rekonstrukcji obrządku pogrzebowego ludności żydowskiej na podstawie badań archeologicznych cmentarza w Wyszogrodzie, „Rocznik Mazowiecki”, t. 9, s. 213-240 ; Ptak Marian. 1991. Źródła prawa ludności żydowskiej do 1742 r., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 46, z. 2, s. 139-150 ; Rösch Barbara. 2009. Der Judenweg: Jüdische Geschichte und Kulturgeschichte aus Sicht der Flurnamenforschung, Göttingen ; Rosenthal F. 1960. Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 34, s. 3-27 ; Rozmus Dariusz. 2015. Przestrzenne zastosowanie obyczajów prawa religijnego na przykładzie cmentarza żydowskiego, „Rocznik Administracji i Prawa”, t. 15, nr 1, s. 99-111 ; Różański Leszek, Wojtucki Daniel. 2012. Wleńska szubienica, „Sudety”, nr 134, s. 16-17 ; Scherer Johann Egid. 1901. Die Rechtsverhältnisse der Juden in den deutsch-österreichischen Ländern, Leipzig ; Schmidt F.J. 1888. Zu Grünhagen: Schlesien unter Rudolf II und der Majestätsbrief, Zeitschrift XX. Bd. S. 72, Anm. 2, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, t. 22, s. 331-332 ; Schönwalder Karl Friedrich. 1856. Der Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt und des Fürstentums Brieg, t. 3, Brieg ; Schubert Heinrich. 1911. Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz, Schweidnitz ; Sieradzki Józef. 1960. Bolesława Pobożnego statut kaliski z roku 1264 dla Żydów, [w:] Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego, red. A. Gieysztor and K. Dąbrowski, t. 1, Kalisz, s. 131-142 ; Sobczak Jacek. 1989. Żydzi wschowscy i ich udział w handlu ze Śląskiem, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 44, z. 1, s. 73-88 ; Stawiarski Bartłomiej. 2010. Cmentarze Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu. Przykład Wrocławia, [w:] Średniowieczne i nowożytne nekropolie Wrocławia, red. K. Wachowski, Wratislavia Antiqua 12, Wrocław, s. 261-290 ; Sternberg Hermann. 1878. Geschichte der Juden in Polen unter den Piasten und den Jagiellonen, Leipzig ; Trzciński Andrzej. 1995. Nagrobek jako źródło historyczne do początkowego okresu dziejów gminy (na przykładzie Lublina, Chełma, Leska i Szczebrzeszyna), [w:] Cmentarze żydowskie. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, 2: Cmentarze żydowskie, red. J. Woronczak, Wrocław, s. 57-67 ; Wiśniewski Jerzy. 1986. Garbary zw. też Przed Bramą Szewską, [w:] Słownik historyczno geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, red. J. Laberschek, Z. Leszczyńska Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski,1 (4), Wrocław, s. 693-706 ; Witkowski Sławomir. 2006. Osadnictwo żydowskie na Śląsku do końca XVI wieku, [w:] Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec, s. 9-27 ; Wodziński Marcin. 1992. Średniowieczne macewy ze Świdnicy, t. „Rocznik Świdnicki”, t. 20, s. 76-84 ; Wodziński Marcin. 1994a. Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 49, z. 3-4, s. 341-344 ; Wodziński Marcin. 1994b. Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Acta Universitatis Wratislaviensis 1568, Wrocław, s. 33-40 ; Wodziński Marcin. 1996. Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław ; Wółkiewicz Ewa. 2014. Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w średniowiecznej Nysie, Kraków ; Wutke K. 1910. Eine untergegangene schlesische Ortschaft (Judenberg, Kr. Glogau), „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens”, t. 44, s. 253-254 ; Zaremska Hanna. 1999. Ulica Żydowska w Krakowie: XIV – pierwsza połowa XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 47, nr 1-2, s. 113-130 ; Zaremska Hanna. 2011. Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa ; Ziątkowski Leszek. 2010. Żydzi w Jaworze, Jawor ; Zientara Benedykt. 1997. Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa ; Zukal Josef. 1905/1906. Das Stadtgebiet von Troppau am Ende des 17. Jahrhunderts, „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens”, s. 4-23, 51-66 ; Żerelik Rościsław. 1988. Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250-1331, Wrocław ; Żerelik Rościsław. 1998. Dzieje polityczne Strzegomia i ziemi strzegomskiej (na tle dziejów księstwa świdnicko-jaworskiego), [w:] Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu, K. Matwijowski, Wrocław, Strzegom, s. 62-76 ; Żerelik Rościsław. 2001. Dzieje Bolesławca w średniowieczu (do 1526 r.), [w:] Bolesławiec. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, T. Bugaj, Bolesławiec, s. 26-58

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

1

Start page:

3

End page:

19

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: