Object

Title: Kryminalia w księgach sądowych miast Korony jako źródło do badań nad życiem rodzinnym na przełomie XVII i XVIII w.

Creator:

Popiołek, Bożena

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Criminal cases in court books of Polish towns as a source for studying the family life of the turn of the 18th century ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 1

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Bogucka Maria. 2005. Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa ; Foyster Elizabeth. 1999. Manhood in Early Modern England: Honour, Sex and Marriage, London ; Gaskill Malcolm. 2000. Crime and Mentalities in Early Modern England, Cambridge ; Gowing Laura. 1996. Domestic dangers: women, words and sex in early modern London, Oxford ; Górecka Katarzyna. 1994. Proces kanoniczny w sprawach małżeńskich wobec nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego, „Śląskie Studia Historyczno Teologiczne”, nr 27/28, s. 173–180 ; Grodziski Stanisław. 2004. Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków ; Howard Sharon. 1999. Gender and Defamation in York, 1661-1700: Reputation, authority and the power of words, M.A. Dissertation, University of York, Department of History, http://sharonhoward.org/archive/defamation-york.pdf (dostęp 13.05.2016 r.) ; Hurl-Eamon Jeanin. 2005. Gender and Petty Violence in London, 1680-1720, Columbus ; Kamler Marcin. 1994. Kary za przestępstwa pospolite w dużych miastach Polski w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. CL, nr 3, s. 25-39 ; Karpiński Andrzej. 1995. Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa ; Kicińska Urszula. 2013. Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Warszawa ; Klonder Andrzej. 2000. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku, Warszawa ; Kuklo Cezary. 1991. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Warszawa ; Kuklo Cezary. 1992. Kobieta samotna w miastach Europy przedprzemysłowej jako przedmiot badań historycznych, [w:] Miasto-Region-Społeczeństwo, Białystok, s. 281-293 ; Kuklo Cezary. 1998. Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok ; Łosowski Janusz. 2004. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin ; Mikołajczyk Marian. 2001. Dowód z zeznań świadków w miejskim procesie karnym w Polsce XVI-XVIII wieku, „Problemy Prawa Karnego”, t. 24, s. 187-201 ; Mikołajczyk Marian. 2002. Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie karnym miast polskich XVII-XVIII wieku, Studia Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. 7, s. 211-222 ; Mikołajczyk Marian. 2003. Szlacheccy oskarżeni przed sądami miejskimi w Małopolsce (XVI-XVIII wiek), [w:] Z dziejów prawa, cz. 4, Katowice, s. 24-34 ; Mikołajczyk Marian. 2011. Czynności przygotowawcze w sprawach kryminalnych rozpoznawanych przez sądy miejskie w Polsce XVI-XVIII wieku, „Z Dziejów Prawa”, t. 4, s. 27-49 ; Mikołajczyk Marian. 2012., Z badań nad procesem kryminalnym w dawnym Krakowie: sprawa Jana Struszkowskiego o zabójstwo z roku 1707, „Studia Iuridica Torunieniensia”, t. 10, s. 184-201 ; Mikołajczyk Marian. 2013. Proces kryminalny w miastach małopolskich XVI XVIII wiek, Katowice ; Pawlikowski Michał. 2012. Sądownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Strzałków ; Penkała Anna. 2016. Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków ; Penkała Anna. 2017. Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków [w druku] ; Pielas Jacek. 2012. Majątkowe zabezpieczenie sióstr w szlacheckich działach spadkowych w Koronie w XVII wieku, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojniak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa, s. 343–346 ; Poniat Radosław. 2014., Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa ; Popiołek Bożena. 2004. Konterfekt prawdziwy umbra fatalną malowany. Wzorzec kobiety w polskich mowach pogrzebowych, „Studia Historyczne”, R. XLVII, z. 4, s. 313-324 ; Popiołek Bożen. 2013. Where does the true lie? Petty violence in the light of court records in Poland in the first half of the 18th century, „Theatrum historiae”, R. 13, s. 107-121 ; Popiołek Bożena. 2015a. „Prowadzili się nieczystym grzechem…”. Przestępstwa obyczajowe w księgach sądowych czasów saskich, [w:] Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej, pod redakcją Przemysława Jędrzejewskiego, Karoliny Szlęzak i Gabriela Szustera, Kraków, s. 79-92 ; Popiołek Bożena. 2015b. Ulotność człowieczej pamięci. Elementy autobiograficzne w zeznaniach pozwanych w księgach sądowych miast Rzeczypospolitej w czasach saskich, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci, red. nauk. B. Popiołek, A Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków, s. 201-214 ; Popiołek Bożena. 2016. Zbrodnia w przestrzeni miejskiej Lwowa w XVIII wieku. Szkic antropologiczny, [w:] Kraków-Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura, Lwów 2016 [w druku] ; Pośpiech Andrzej. 1992. Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa ; Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Warszawa 2012 ; Rublack Ulinka. 2001. The Crimes of Women in Early Modern Germany, Oxford – New York ; Zielecka Wioletta. 2010. Sprawy spadkowe między najbliższymi krewnymi w sądach i księgach sądowych Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, [w:] Praktyka życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. B. Zakrzewski, Warszawa, s. 138 139

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

1

Start page:

21

End page:

32

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70438 ; oai:rcin.org.pl:70438 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

-

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information