Object structure

Title:

Gospodarczy awans Częstochowy i sosnowiecko-częstochowskiego okręgu przemysłowego w latach 1877–1914

Subtitle:

The economic advancement of Częstochowa and the Sosnowiec-Częstochowa Industrial Region in the years 1877–1914 ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 1

Creator:

Kowalczyk, Rafał Wiktor

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Kingdom of Poland ; Częstochowa ; Sosnowiec-Częstochowa Industrial Region ; economy

References:

Dobb Maurice. 1964. Studia o rozwoju kapitalizmu, Warszawa ; Choroszewski Wincenty. 1875. Ostatnie przesilenie węglowe w Europie, PT, t. 1 ; Galbraith John Keneth. 1982. Pieniądz. Pochodzenie i losy, Warszawa ; Janżułł Iwan Iwanowicz. 1887. Przemysł fabryczny w Królestwie Polskiem, Petersburg ; Jasiczek Stanisław. 1959. Kapitał francuski w przemyśle górniczo–hutniczym Zagłębia Dąbrowskiego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki”, z. 15 ; Jedlicki Jerzy. 1964. Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w., Warszawa ; Jezierski Andrzej, Zawadzki Stanisław. 1966. M., Dwa wieki przemysłu w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa ; Kaczyńska Elżbieta, Piesowicz Kazimierz. 1977. Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa ; Koczanowicz Mieczysław. 1986. Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskiem, Warszawa ; Koszutski Stanisław. 1905. Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatniem trzydziestoleciu (1870–1900), Warszawa ; Kowalczyk Rafał. 2000. Przemiany własnościowe i kapitałowe w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1796–1877, „Rocznik Łódzki”, t. XLVIII ; Kowalczyk Rafał. 2003. Rola kapitału zagranicznego w górnictwie węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1831 – 1899, „Studia z Historii Społeczno–Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 1 ; Kowalczyk Rafał. 2005. Rozwój branży przemysłu cementowego na ziemiach polskich w latach 1853– 1914, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 3 ; Kowalczyk Rafał. 2006. Rozwój gospodarki komunalnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. V, nr 2 (10) ; Kowalczyk Rafał. 2008. Przemysł górniczo–hutniczy w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w latach 1862-1914, [w:] Społeczeństwo i gospodarka w rejonie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, red. U. Oettingen, J. Szczepański, Kielce ; Kowalczyk Rafał. 2009. Gospodarcze aspekty rozwoju kolejnictwa w Królestwie Polskim do 1914 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 54, nr 1 ; Kowalczyk Rafał. 2010a. Iнвестиції у важку промисловість донецько- приднiпровського району до 1914 р.: інноваційний розвиток в умовах держaвнoго протекціонізму, „Укрaїнський Історичний Журнал”, 6 ; Kowalczyk Rafał. 2010b. Rozwój przemysłu chemicznego w Królestwie Polskim do 1814 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 3-4 ; Kowalczyk Rafał. 2011. Przemysł cynkowy w Królestwie Polskim w latach 1859– 1914, „Studia Historyczne”, R. LIV, z. 2 (214) ; Kowalczyk Rafał. 2013a. Истоки процесса глобализации капиталистической экономики развивающихся стран перед первой мировой войной, [w:] ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, Київ ; Kowalczyk Rafał. 2013b. Між Сходом і Заходом. Україна на роздоріжжі. Модернізація чи стабілізація?, [w:] Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів, Київ ; Kowalczyk Rafał. 2013c. Rozwój przemysłu ciężkiego w Królestwie Polskim w latach 1877–1914, Warszawa ; Kowalczyk Rafał. 2016a. Przemysł ciężki południowej Rosji na początku XX w., „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, t. 6, nr 277 ; Kowalczyk Rafał. 2016b. Ukraina – „tygrys” XIX–wiecznych przeobrażeń gospodarczych Europy, [w:] НАУКОВИЙ ЭБIPНИK, YKPAÏHA TA ПOЛЩA: mминуле, сьогодення, перспективи, Луцьк ; Kowalczyk Rafał. 2016c. Україна до і після Кримської війни, наш Крим, „Науковий вісник, Выпуск”, 2 ; Kowalczyk Rafał. 2016d. Ukraina w okowach globalizacji. Drugi etap globalizacji – od lat 50– tych XIX w. do wybuchu II wojny światowej, [w:] НАУКОВИЙ ЭБIPНИK, YKPAÏHA TA ПOЛЩA: mминуле, сьогодення, перспективи, Луцьк ; Kowalczyk Rafał. 2016e. W cieniu walk, wojen i rewolucji. Trudna droga Ukrainy do wolności..., „Ucraina Magna”, t. I ; Księga adresowa. 1906. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1905, opr. L. Jeziorański, Warszawa ; Księga adresowa. 1908. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim, opr. L. Jeziorański, Warszawa ; Lewis W. Arthur. 1986., Wzrost i wahania cykliczne 1870–1913, Warszawa ; Łabuz Marian. 1973. Zarys powstania i rozwoju rządowego przemysłu węglowego w Dąbrowie Górniczej do 1876 r., „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 12 ; Mendelson Lew. Teoria i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, t. 2, Warszawa 1960 ; Nowe towarzystwo. 1901. Nowe towarzystwo niemieckie w Rossyi, „Przegląd Techniczny”, R. XXVII, t. XXXIX, nr 15 ; Pietrzak-Pawłowska Irena. 1955. Królestwo Polskie w początkach imperializmu, Warszawa ; Pietrzak-Pawłowska Irena. 1965. Zagłębie Dąbrowskie i okręg Loary. Penetracje kapitałów francuskich po 1870 r., „Kwartalnik Historyczny, R. LXXII, nr 4 ; Puczyński Bohdan. 1961., „Częstochowianka”. Gospodarka kapitału francuskiego oraz hitlerowskiego zarządu powierniczego w latach 1900-1944, Częstochowa ; Pustuła Zbigniew. 1958. Monopolii w metaurgiczeskoj promyszlennosti Carstwa Polskogo i ich uczastije w Prodametie, „Istoriczeskoje zapiski”, t. 62 ; Pustuła Zbigniew. 1968. Początki kapitału monopolistycznego w przemyśle hutniczo-metalowym Królestwa Polskiego (1882–1900), Warszawa ; Puś Wiesław. 1976. Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1870 – 1900, Łódź ; Puś Wiesław. 1997. Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870–1914, Łódź ; Puś Wiesław. 2001 Kierunki rozwoju gospodarczego Europy na początku XX w., [w:] Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), red. E. Wiśniewski, Łódź ; Puś Wiesław. 2005. Stereotypy w badaniach nad historią społeczno–gospodarczą Polski XIX i XX wieku, [w:] Studia z dziejów Polski od końca XVIII do połowy XX wieku, red. S. Pytlas, Łódź ; Puś Wiesław. 2014. Statyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879–1913. Materiały źródłowe, Łódź ; Rose Edward. 1918. Wielki przemysł Królestwa Polskiego przed wojną. Przyczynki do tzw. „teorji rynków wschodnich”, Poznań ; Sobalski Franciszek. 1971. Przemysł Częstochowy 1882–1900, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”, t. 11 ; Sobalski Franciszek. 1998. Wpływ kolei warszawsko-wiedeńskiej na rozwój miasta Częstochowy do I wojny światowej, Częstochowa ; Szaraniec Lech. 1976. Załoga koncernu „Hohenlohe” i jej walka ekonomiczna w latach 1905 1939, Katowice ; Wolski A. 1901. Żelazo na przełomie dwóch wieków, „Przegląd Techniczny”, R. XXVII, t. XXXIX, nr 39 ; Ukazitiel diejstwujuszczich. 1903. Ukazitiel diejstwujuszczich w Imperii akcyoniernych priedprijatij, opr. B.A. Dmitriew-Mamonow, Petersburg ; Ziółkowski Janusz. 1960. Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Katowice ; Przemysł i handel. 1914. Przemysł i handel Królestwa Polskiego, opr. A.R. Sroka, Warszawa ; Fabryczno–zawodskije. 1914. Fabryczno–zawodskije predprijatia Rossijskoj Imperia, opr. D.P. Kandaurow, Pietrograd

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

1

Start page:

99

End page:

110

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: