Object

Title: Cegielnie miejskie w Koronie od połowy XVI do połowy XVII w.

Creator:

Brzostowska, Izabela ; Skibiński, Franciszek

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Municipal brickworks in Poland from the mid-16th to the mid-17th century ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Adamczyk Władysław. 1939. Gospodarka finansowa Lublina w latach 1569–1580, Lublin ; Arntz W. J. A. 1947. Export van Nederlandsche baksteen in vroegere eeuwen, „Economisch-Historisch Jaarboek”, t. 23, s. 57–133 ; Arszyński Marian. 1970. Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i w I poł. XV wieku, [w:] Studia do dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 9, red. Z. Kamieńska, Wrocław, s. 7–139 ; Arszyński Marian. 1989. Das Bauwesen im Wirtschaftssystem des Deutschen Ordens in Preusen, [w:] Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter, red. U. Arnold, Marburg, s. 163–179 ; Arszyński Marian. 2016. Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Malbork ; Atlas. 2014. Ukrainian Historic Towns Atlas, vol. 1. Lviv, wyd. M. Kapral, Lviv ; Baranowski Ignacy Tadeusz. 1919. Przemysł polski w XVI wieku, Warszawa ; Barclay John. 2013. Icon Animorum or the Mirror of Minds, wyd. M. Riley, Leuven ; Bartetzky Arnold. 2000. Das Grosse Zeughaus in Danzig. Baugeschichte. Architekturgeschichtliche Stellung. Reprasentative Funktion, Stuttgart ; Binding Gunther. 1993. Baubetrieb in Mittelalter, Darmstadt ; Bogucka Maria. 1961. Cegielnia gdańska w XVI w., [w:] Studia do dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, red. Z. Kamieńska, Wrocław, s. 125–140 ; Bukal Grzegorz. 2012. Fortyfikacje Gdańska i ujścia Wisły 1454–1793. Studium z dziejów nowożytnej architektury militarnej, Sopot ; Burszta Józef. 1954. Budownictwo wiejskie w kluczu runowskim pod Nakłem w 1 połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. II, nr 1–2, s. 104–139 ; Cackowski Stefan. 1994. Życie gospodarcze, [w:] Historia Torunia, II/2, W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548–1660), red. M. Biskup, Toruń, 47–92 ; Cuny Georg. 1910. Danzigs Kunst und Kultur in 16. und 17. Jahrhundert, Frankfurt am Main ; Dybaś Bogusław. 1995. Henryka Strobanda projekt organizacji „fabryki wałów” (walgebewde) w Toruniu w końcu XVI w., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, R. 37, s. 17–30 ; Dybaś Bogusław. 1998. Fortece Rzeczpospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń ; Foltz Max. 1912. Geschichte des Danziger Stadthaushalt, Danzig ; Frazik Józef T. 1974. Sztuka ziemi przemyskiej i sanockiej około roku 1600. Uwagi o wykonawcach, [w:] Sztuka około 1600, red. T. Hrankowska, Warszawa, s. 201–224 ; Frazik Józef T. 2004. Ratusz w Przemyślu w świetle źródeł, [w:] Sztuka Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zbiór studiów, red. M. Dłutek, J. Kowalczyk, Przemyśl, s. 59–82 ; Gierszewski Stanisław. 1966. Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych miast województwa pomorskiego w XVI i XVII wieku, Gdańsk ; Gębarowicz Mieczysław. 1957. Z dziejów przemysłu budowlanego XVI–XIX wieku, [w:] Księga ku czci Władysława Podlachy, red. W. Floryan, Wrocław, s. 143–159 ; Gębarowicz Mieczysław. 1962. Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń ; Goldthwaite Richard A. 1980. The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History, Baltimore–London ; Groth Andrzej. 1996. Handel, [w:] Historia Elbląga. II/1. 1466–1626, red. A. Groth, Gdańsk, s. 42–69 ; Hahlweg Werner. 1982. Das Kriegswesen der Stadt Danzig, t. 1: Die Grundzüge der Danziger Wehrverfassung 1454–1793, Osnabrück ; Hennrich Claudia. 2003. Mittelalterliche Ziegelbrenntechniken, [w:] Backsteintechnologien in Mittelalter und Neuzeit, red. E. Badstübner, D. Schumann, Berlin ; Herbst Stanisław. 1933. Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości, Toruń ; Hollestelle Johanna. 1961. „De steenbakkereij in de Nederlanden tot omstreeks 1560“, Proefschrift. Letteren, Utrecht ; Inwentarz. 1927. Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614, z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy, wyd. A. Mańkowski, Toruń ; Inwentarze. 1957. Inwentarze dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z XVII w., wyd. L. Żytkowicz, Toruń ; Januszek Agnieszka. 2006. Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta. 1548–1572, Lublin ; Kapral Myron. 2008. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku, Toruń ; Kądziołka Jerzy. 1960. Finanse miasta Poznania 1501–1648, Poznań ; Kerstan Eugen Gustav. 1925. Die Geschichte des Landkreises Elbing, Elbing ; Keyser Erich. 1972. Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln–Wien ; Korotyński Władysław. 1909. Adama Jarzębskiego Gościniec, albo opisanie Warszawy, 1643 r., Warszawa ; Kowalczyk Jerzy. 1962. Turobińsko-zamojski murator Jan Wolff oraz jego dzieła na Lubelszczyźnie, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 24, nr 1, s. 123–127 ; Kowalska Halina. 1964. Kampian (Campianus, Novicampianus) Marcin (ok. 1574–1629), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 592–594 ; Krótka nauka. 1957. Krótka nauka budownicza dworów, pałaców i zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, wyd. A. Miłobędzki, Wrocław ; Gottfried Lengnich. 1900. Ius publicum civitatis Gedanensis, oder Der Stadt Danzig Verfassung und Rechte, nach der Originalhandschrift des Danziger Stadtsarchivs, wyd. O. Günther, Danzig ; Leśniak Franciszek. 1999. Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI — pierwsza połowa XVII wieku), Kraków ; Liggeren. 1864. De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, 1, Liggere 1453–1615, Volledige Rekeningen van 1585–1586 en 1588- 1589, Rekeningen van ontvangsten van 1616–1629, wyd. Ph.-F. Rombouts, Th. van Lerius, Antwerp–Den Haag ; Lustracja. 1961. Lustracja dóbr królewskich województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski. Gdańsk ; Lustracja. 1962. Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk ; Lustracja. 1967. Lustracja województw Prus Królewskich 1624, z fragmentami lustracji 1615 roku, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk ; Łoziński Władysław. 1898. Sztuka lwowska x XVI i XVII wieku, Lwów ; Maciakowska Zofia. 2011. Przepisy budowlane w wilkierzach gdańskich i ich wpływ na kształtowanie zabudowy w mieście od średniowiecza do końca XVIII w., [w:] Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, t. 2, red. E. Kizik, Gdańsk- Warszawa, s. 15–52 ; Maciejewski Tadeusz. 1997. Wilkierze miasta Torunia, Poznań ; Mager Friedrich. 1960. Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum, Köln–Graz ; Majewski Jan. 1957. Gospodarstwo folwarczne we wsiach miasta Poznania 1582–1644, Poznań ; Mańkowski Tadeusz. 1946. Kaplica Boimów we Lwowie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, t. 8, z. 2, s. 308–317 ; Mączyński Ryszard. 2013. Ekonomia zakonnego budowania w realiach Rzeczpospolitej XVII i XVIII w., [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław, 513–552 ; Mikulski Krzysztof. 2010. Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524–1772, Elbląg ; Miłobędzki Adam. 1980. Architektura polska XVII wieku, Warszawa ; Møller Nielsen Heidi Maria. 2007. Krogen/Kronborg in the 16th Century: The Transformation of a Medieval Danish Royal Castle into an Early Modern Fortress, Castella Maris Baltici, t. 8, red. A. Caune, Riga, s. 119–130 ; Najstarszy zbiór. 1936. Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wyd. S. Estreicher, Kraków ; Noga Zdzisław. 2003. Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kraków ; Nowak Andrzej. 1977. Okres do połowy XVII w., [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań, s. 168–183 ; Obuchowska-Pysiowa Honorata. 1964. Handel wiślany w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Opaliński Łukasz. 1959. Obrona Polski, [w:] Łukasz Opaliński, Wybór pism, wyd. S. Grzeszczuk, Wrocław ; Ottenheym Konrad. 2013. Travelling Architects from the Low Countries and Their Patrons, [w:] The Low Countries at the Crossroads: Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480–1680), red. K. de Jonge, K. Ottenheym, Turnhout, s. 54–88 ; Paszenda Jerzy. 1999. Fundacja prymasa Karnkowskiego dla jezuitów w Kaliszu, [w:] J. Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce XVI–XVIII w., t. 1, Kraków, s. 101–138 ; Perlich Barbara. 2007. Mittelalterlicher Backsteinbau. Zur Frage nach der Herkunft der Backsteintechnik, Petersberg ; Piątkowski Andrzej. 1972. Posiadłości ziemskie miasta Elbląga w XVII–XVIII wieku, Wrocław ; Polaszewski Leon. 1976. Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI w., Poznań ; Praetorius Karl Gotthelf. 1832. Beschreibung der Stadt Thorn und ihres Gebiets, Culm ; Rachwał Stanisław. 1930. Jan Alnpek i jego Opis miasta Lwowa z początku XVII wieku, Lwów ; Rożek Michał. 1977. Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII w., Kraków ; Starzyński Maciej. 2010. Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków ; Szczygieł Ryszard. 1980. Ruch budowlany w Zamościu w XVII wieku, [w:] Zamość. Miasto idealne. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury, red. J. Kowalczyk, Lublin, s. 103–119 ; Szymański Andrzej. 2015. Rzemiosło i przemysł miejski w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, Poznań–Pleszew ; Tomkiewicz Władysław. 1975. Dolabella (Dolobella, Dolibella, Della Bella) Tomaso, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze. Rzeźbiarze. Graficy, t. 2, red. J. Maurin-Białostocka, Wrocław, s. 72–77 ; Toruń. 1998. Toruń i miasta Ziemi Chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII w. (tzw. Album Steinera), red. M. Arszyński, Toruń ; Wanscher Vilhelm. 1939. Kronborgs historie, Copenhagen ; Wilkierze. 1968. Wilkierze poznańskie, t. 2: Handel, rzemiosło i rolnictwo, wyd. W. Maisel, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Wilkierze. 1969. Wilkierze poznańskie. t. 3: Organizacja cechowa, wyd. W. Maisel, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Wrede Marek. 2013. Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III, Warszawa ; Wyrobisz Andrzej. 1961. Średniowieczne cegielnie w większych ośrodkach miejskich w Polsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, red. Z. Kamieńska, Wrocław, s. 55–82 ; Wyrobisz Andrzej. 1972. Próby znormalizowania wymiarów ceramiki budowlanej w Polsce w XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury materialnej”, R. XX, nr 1, s. 62–70 ; Wyrobisz Andrzej. 1978. Przetwórstwo surowców mineralnych i organicznych, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 3 : Od XVI do połowy XVII w., red. A. Keckowa, D. Molenda, Wrocław, s. 145–205 ; Wyrozumski Jerzy. 1984. U początków prawa budowlanego w Polsce, „Przegląd Historyczny”, R. 75, z. 3, s. 543–549 ; Zieliński Marek G. 2007. Chełmno. Civitas totius Prussiae metropolis XVI–XVIII w., Bydgoszcz ; Zubyk Roman. 1930. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624–1635, Lwów ; Źródła. 1959. Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. 1, wyd. W. Hejnosz, Toruń ; Źródła. 1960. Źródła do dziejów ekonomii malborskiej, t. 2, wyd. W. Hejnosz, J. Gronowski, Toruń ; Żemigała Maria. 2008. Cegła w budownictwie wielkopolskim w średniowieczu, Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

449

End page:

474

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70480 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information