Object structure

Title:

Biopaliwa w Drugiej Rzeczypospolitej — mały krok do zrównoważonego rozwoju

Subtitle:

Biofuels in inter-war Poland – a small step towards sustainable development ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 4

Creator:

Majewski, Mariusz W

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Second Republic ; hydrocarbon production ; benzene ; dehydrated spirit ; fuel mixtures ; military fuels

References:

Bielski-Saryusz Zygmunt. 1938. Rozwój technik kopalnictwa naftowego za czasow polskich. „Życie Techniczne”, z. 10, nr 8, s. 334–338 ; Bilans zamknięcia. 1938. Bilans zamknięcia oraz rachunek zysków i strat Drago SA za 1937 r., „Monitor Polski”, nr 87, s. 5 ; Bóbr Wacław. 1938. Zastępcze paliwa napędowe na świecie i w Polsce, „Przemysł Naftowy”, z. 12, s. 312–317 ; Davies Norman. 1970. Brytyjski kapitalizm a nafta galicyjska w latach 1917–1920, „Studia Historyczne”, nr 2, s. 283–284 ; Domański Władysław. 1932. Sytuacja w przemyśle naftowym. „Autobus”, nr 7–8, s. 11 ; Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1936, nr 6, poz. 75 ; de Friedberg Henryk Salomon. 1938. Dwudziestolecie polskiego przemysłu naftowego, „Polska Gospodarcza”, z. 46, s. 1625 ; Glüksman Henryk. 1935. Spirytus napędowy jako czynnik rozwoju motoryzacji kraju. „Przemysł Polski”, nr 5, s. 8–9 ; Gołębiowski Jerzy. 1987. Początki eksploatacji gazu ziemnego w Polsce (1912–1939), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Historyczne”, t. XII, s. 301–313 ; Gołębiowski Jerzy. 2000. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków ; Grata Paweł. 2011. Spirytusowe mieszanki napędowe czyli „biopaliwa” w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIX, nr 2, s. 195–211 ; Grata Paweł. 2014. Przemysł rektyfikacyjny w Polsce w okresie istnienia Państwowego Monopolu Spirytusowego (1924–1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, nr 1, s. 58–60 ; Kowalczyk Leon. 1938. Produkcja spirytusu odwodnionego, „Przegląd Mechaniczny”, t. IV, nr 10, s. 280–283 ; Kozicki Jerzy. 1938. Obecna sytuacja gospodarcza przemysłu. Referat zgłoszony na X Zjazd Naftowy we Lwowie, „Przemysł Naftowy”, z. 10, s. 247–249 ; Litwiński Leon. 1960. Nafta małopolska i jej kulisy, „Kultura” (Paryż), nr 11, s. 116–121 ; Majewski Mariusz W. 2009. Poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu w Polsce (1919–1939), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica VIII, s. 129–153 ; Majewski Mariusz W. 2016. Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków ; Missala B. 1926. Spirytus zamiast benzyny, „Technika Gorzelnicza”, nr 2, s. 2–5.O mieszankach. 1939. O mieszankach spirytusowo–gazolowych jako paliwie zastępczym, „Przegląd Mechaniczny”, t. IV, nr 3, s. 157–158 ; Protokół I-go posiedzenia. 1939. Protokół I-go posiedzenia Komisji Mieszanek Napędowych PKN z dn. 25 listopada 1938, „Wiadomości PKN”, nr 1–2, s. 13–14 ; Przemysł chemiczny. 1939. Przemysł chemiczny, „Przegląd Dostawców Rządowych, Wojskowych i Samorządowych”, nr 3, s. 26 ; Schaetzel Stanisław. 1930. Polski kartel naftowy, „Przemysł Naftowy”, nr 5, s. 108 ; Schaetzel Stanisław. 1936. Zagadnienia paliwa płynnego, „Technik Polski”, nr 4, s. 92–97 ; Sprawozdanie PIG. 1937. Sprawozdanie Państwowego Instytutu Geologicznego 1937 r., t. IX, z. 1, s. XXIX ; Sprawozdanie Unii. 1938. Sprawozdanie Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za 1937 rok, Katowice ; Sprawozdanie z posiedzenia Kuratorium. 1934. Sprawozdanie z posiedzenia Kuratorium Chemicznego Instytutu Badawczego, „Przemysł Chemiczny”, nr 6–7, s. 1–2 ; Sprawozdanie z XVIII posiedzenia. 1938. Sprawozdanie z XVIII posiedzenia Kuratorium Chemicznego Instytutu Badawczego, „Przemysł Chemiczny”, z. 9–10, s. 193–200 ; Tuszyński Jan. 1936. Niektóre zagadnienia dotyczące paliw i smarów dla nowoczesnych silników lotniczych, „Techniczne Nowości Lotnicze”, nr 6, s. 124–129 ; Włodarczyk Grzegorz. 2013. Smok — historia (spółek) Mieczysława Zagajewskiego, „Rocznik Historii Papierów Wartościowych”, s. 63–74 ; Wojcieszak Paweł. 1926. Fabrykacja przemysłowa alkoholu absolutnego, „Technika Gorzelnicza”, nr 4, s. 12–15 ; Wygard Ignacy. 1936. Zagadnienia poszukiwawcze w polskim przemyśle naftowym, „Technik Polski”, nr 9, s. 184–185 ; Zagadnienia paliwa. 1929. Zagadnienia paliwa spirytusowego w Polsce, red. W. Dominik i in., Warszawa ; Zastosowanie spirytusu. 1932. Zastosowanie spirytusu do napędu samochodów w Niemczech, „Nowiny Techniczne”, nr 1–2, s. 3–4

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

4

Start page:

503

End page:

523

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: