Object

Title: Historia a literatura

Creator:

Markiewicz, Henryk

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004.
2. F. Ankersmit, Reply to Professor Zagorin. „History and Theory” 29 (1990).
3. F. Ankersmit, Statements, Textes, and Pictures. W zb.: A New Philosophy of History. Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. London 1995.
4. F. Ankersmit, The Reality Effect in the Writing of History. Amsterdam 1989.
5. F. Ankersmit, The Use of Language in the Writing of History. W: History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor. Berkeley 1994.
6. F. R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm. [1994]. Przeł. E. Domańska. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., wstęp R. Nycz. Kraków 1999.
7. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł. H. Podbielski. Warszawa 1988.
8. R. Barthes, Dyskurs historii. [1967]. Przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 3, s. 225-236.
9. K. Bartoszyński, Aspekty i relacje tekstów. (Źródło - historia - literatura). W zb. : Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978, s. 52-93.
10. E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und Geschichtsphilosophie. [1889]. Leipzig 1903.
11. L. Bourdeau, Historia i historycy. [1888]. Warszawa 1891.
12. N. Carrol, Tropology and Narration. „History and Theory” 39 (2000).
13. L. Castelvetro, Poetica d ’Artistotele vulgarisata et sposta. [1570]. Cyt. za: B. Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance. T. 1. Chicago 1961, s. 510.
14. M. de Certeau, Historie et psychanalyse entre science et fiction. [1986]. Paris 2002.
15. J. M. Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft. [1952]. Cyt. za: R. Wagner, Geschichtswissenschaft. München 1951, s. 120.
16. P. Chmielowski, Metodyka historii literatury polskiej. Warszawa 1899.
17. D. Cohn, The Distinctions of Fiction. Baltimore-London 1999.
18. R. G. Collingwood, The Idea of History. [1946]. Oxford 1961.
19. B. Croce, Ästethik als Wissenschaft vom Ausdruck. [1902]. Übers. H. Feist, R. Peters. Tübingen 1930.
20. B. Croce, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. [1913]. Übers. E. Pizzo. Tübingen 1915.
21. M. T. Cyceron, O prawach. W: Dzieła. Przeł. E. Rykaczewski. T. 6. Poznań 1876.
22. M. T. Cyceron, O mówcy. Przeł. J. Korpanty. W zb.: Rzymska krytyka iteoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła. Wrocław 1983, s. 190-199. BN II 207.
23. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 1999.
24. J. G. Droysen, Historik. Hrsg. R. Hübner. München 1967.
25. J. G. Droysen, Historyka. (Fragmenty). [1858]. W zb.: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. Wybór, przeł., oprac. J. Kałążny. Poznań 2003, s. 108-150.
26. L. Febvre, Avant-propos. W: Ch. Morazé, Trois essais sur l’histoire et culture. Paris 1948.
27. L. Febvre, Combats pour l’histoire. Paris 1953.
28. F. Fénelon, De l’histoire [1714]. W: Oeuvres choisies. Tours 1848.
29. N. Frye, Anatomy of Criticism. Princeton, N. J., 1957.
30. N. Frye, New Directions from the Old. W: Fables of Identity. New York 1963.
31. The Future of Literary Theory. Ed. R. Cohen. New York 1989.
32. G. Genette, Fiction et diction. Paris 1995.
33. Geschichte als Literatur Formen und Grenzen der Representation von Vergangenheit. Hrsg. H. Eggert [i in.]. Stuttgart 1990.
34. L. Gossman, Between History and Literature. Cambridge, Mass., 1990.
35. M. Handelsman, Historyka. Warszawa 1928.
36. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. [1832]. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. T. 1. Warszawa 1967.
37. K. Heitmann, Das Verhältnis von Dichtung und Geschichtsschreibung in älterer Theorie. „Archiv für Kultur-Geschichte” 52 (1970).
38. N. Holzberg, Powieść antyczna. Wprowadzenie. Przeł. M. Wójcik. Kraków 2003.
39. J. Huizinga, Über eine Definition des Begriffs,,Geschichte”. [1929]. W: Geschichte und Kultur. Hrsg. K. Köster. Stuttgart 1954.
40. W. Humboldt, Über die Aufgabe des Geschichtsschreibens. [1821]. W: Schriften zur Anthropologie und Geschichte. Darmstadt 1980.
41. Izydor z Sewilli, Differentiae. Cyt. za: W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 2. Wrocław 1960, s. 107.
42. H. R. Jauss, Zastosowanie fikcji w formach oglądu i przedstawiania historii. [1982]. W zb.: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. Wybór, przeł., oprac. J. Kałążny. Poznań 2003, s. 394-428.
43. H. Kellner, Language and Historical Representation. Madison 1989.
44. Konrad z Hirschau, Dialog oautorach. W zb.: Źródła do średniowiecznej teorii wykładu literatury. Wybór, przeł., oprac., wstęp M. Brożek. Warszawa 1989, s. 119-167.
45. M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim. Wilno 1936.
46. M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X. Przeł., oprac. M. Brożek. Wrocław 1951. BN II 62.
47. D. La Capra, Rhetoric and History. W: History and Criticism. London 1987.
48. Ch. Langlois, Ch. Seignobos, Wstęp do badań historycznych. [1898]. Przeł. W. Górski. Lwów [1912].
49. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. [1960]. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
50. J. Lelewel, Historia rękopiśmiennicza. [1815]. W: Dzieła. T. 2, cz.1. Oprac. N. Assorodobraj. Warszawa 1964.
51. J. Z. Lichański, Retoryka w Polsce. Warszawa 2003.
52. J. Z. Lichański, Teoria historiografii i retoryka, czyli o związkach piśmiennictwa historycznego i teorii retorycznej. W: Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. Warszawa 1992.
53. The Literature of Fact. Ed. A. Fletcher. New York 1976.
54. Ch. Lorenz, Can Histories Be True? Narrativism, Positivism, and the "Metaphorical Turn". „History and Theory” 37 (1998).
55. Lukian, Jak należy pisać historię. W: Pisma wybrane. Przeł. W. Madyda. Warszawa 1957.
56. Th. Macaulay, Hallam. [1828]. W: Critical and Historical Essays. T. 1. London 1907.
57. G. Mann, Dziejopisarstwo jako literatura. [1964]. W: Ludzie myśli, ludzie władzy, historia. Wybór, przeł., oprac., posł. E. Paczowska-Łagowska. Kraków 1997.
58. J. Margolis, History and Fiction. W: Interpretation Radical But Not Unruly. Berkeley - Los Angeles 1991.
59. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. [1965]. Kraków 1996.
60. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Warszawa 1995.
61. K. Marks, Dzieła wybrane. T. 2. Warszawa 1947.
62. Między literaturą a historią. [Teksty działu Przekłady]. „Pamiętnik Literacki” 1984, z.3.
63. F. Nietzsche, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia. W: Niewczesne rozważania. [1873]. Przeł. M. Łukasiewicz. Kraków 1996.
64. L. O. Mink, History and Fiction as Modes of Comprehension. „New Literary History” 10 (1979).
65. L. O. Mink, Narrative as Cognitive Instrument [1974].
66. P. Munz, The Shapes of Time. Middleton 1977.
67. A. Nünning, "Verbal Fictions”? „Literaturwissenschaftliches Jahrbuch” 40 (1999), s. 368-377.
68. L. Orr, The Revenge of Literature: AHistory of History. „New Literary History” 18 (1986), nr 1.
69. Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów. Red. E. Domańska. Poznań 2002.
70. Pliniusz Młodszy, Listy. Przeł. S. Patoń. Częstochowa 1964.
71. Polibiusz, Dzieje. Przeł. S. Hamme r . T. 1. Wrocław 1957.
72. K. Pomian, Histoire et fiction. „Le Débat” 1989, nr 54.
73. K. Pomian, Niezbywalna różnorodność historii. W zb.: Romantyzm. Poezja. Historia. Red. M. Prussak, Z. Trojanowiczowa. Warszawa 2002, s. 13-21.
74. J. Pomorski, Czy scjentyzm w historiografii końca X X w. jest całkiem passé. „Historyka” 30 (2000).
75. J. Rancière, Les Mots de l’historie. Essai de poétique de l’histoire. Paris 1992.
76. L. Ranke, Idee der Universalgeschichte. [1831]. W: Aus Werk und Nachlass. T. 4. Wien 1975.
77. E. Renan, Vie de Jésus. Berlin 1863.
78. H. Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. Tübingen 1926.
79. P. Ricoeur, Histoire et rhétorique. „Diogène” nr 168 (1994).
80. P. Ricoeur, Temps et récit. [1983]. T. 3. Paris 1985.
81. Ch.-A. Sainte-Beuve, Portraits contemporains. T. 4. Paris 1871.
82. F. Schiller, Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte. [1789]. W: Sämtliche Werke. T. 4. München 1960.
83. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie. [1819]. Przeł. J. Garewicz. T. 2. Warszawa 1995.
84. Ph. Sidney, Obrona poezji. [1595]. Przeł. J. Świerzowicz. Lwów 1933.
85. J. Simmel, Zagadnienia filozofii dziejów. [1892]. Przeł. W. M. Kozłowski. Warszawa b.r..
86. S. Smolka, Słowo o historii. [1881]. W zb.: Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego. 1775-1918. Oprac. M. H. Serejski. Warszawa 1963, s. 197-240.
87. O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. T. 1. München 1923.
88. H. Taine, Essai sur Tite-Live. [1854]. Paris 1896.
89. A. Thierry, Considérations sur l’histoire de France. Paris 1840.
90. J. Topolski, Historia czy literatura. Kontrowersje wokół statusu nauki historycznej. „Kwartalnik Historyczny” 1993, nr 4, s. 283-296.
91. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Warszawa 1996.
92. J. Topolski, The Role of Logic and Aesthetics in Construing Narrarive Wholes in Historiography. „History and Theory” 38 (1999).
93. A. Toynbee, A Study of History. New York 1947.
94. G. M. Trevelyan, Clio, aMuse. London 1913.
95. P. Vann, Turning Linguistic. History and Theory and "History and OTheory ” 1960-1975. W zb.: A New Philosophy of History. Ed. F. Ankersmit , H. Kellner. London 1995.
96. R. T. Vann, The Reception of Hayden White. „History and Theory” 37 (1998), s. 40-69.
97. P. Veyne, Comment on écrit l’histoire. Paris 1971.
98. W. Wackernagel, Poetik, Retorik und Stilistik. [1873]. Halle a/S. 1906.
99. H. White, An Old Question Raised Again. Is Historiography Art or Science? „Rethinking History” 4 (2000).
100. H. White, Literary Theory and Historical Writing. W: Figural Realism. Baltimore-London 1991.
101. H. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. Baltimore-London 1973.
102. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. Domańska, M. Wilczyński. Kraków 2000.
103. H. White, The Question of Narrative in Contemporary Literary Theory. W: The Content of Form. Baltimore-London 1987.
104. H. White, The Rhetoric of Interpretation. „Poetics Today” 9 (1988).
105. H. White, Tropics of Discourse. Baltimore-London 1978.
106. G. S. Williams, Geschichte und literarische Dimension. Narrativik und Historiographie in der anglo-amerikanischen Forschung der letzten Jahrzente. „Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte” 63 (1989), s. 315-392.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

28

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117372 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2020

In our library since:

Mar 17, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/92049

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Markiewicz H. - Historia a literatura Mar 17, 2020

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information