Object

Title: Cultural landscape. Geomorphometric studies in the Chełmno Land

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Clarke, K. C. 2001. Getting started with Geographic Information Systems, Oxford ; Gawrysiak, L. and Reda, J. 2011. Zastosowanie GIS do opracowania bazy danych archeologicznych i analiz sieci osadniczych na przykładzie dorzecza Wolicy (Wyżyna Lubelska). The implementation of GIS in creating a database of archaeological sites and in analysing settlement patterns in the basin of Wolica River (Lublin Uplands), In Zapłata R. (ed.), Digitalizacja Zasobów Dziedzictwa Archeologicznego, Lublin, 132-143 ; Gotlib, D., Iwaniak, A. and Olszewski R. 2007. GIS: Obszary zastosowań. (Applications of GIS, Warszawa ; Jankowska, D., Makhonienko, M., Michałowski, A. and Pyżyńska K. 2012. Przemiany krajobrazu przyrodniczo-kulturowego północnej strefy aglomeracji poznańskiej w rejonie Strumienia Różanego między Górną Moraską a doliną Warty (Transformation of natural and cultural landscape of the northern zone of Poznań agglomeration in the region between The Rose - upper Moraska streams and the valley of Warta River) In A. Brzezińska and A.Chwieduk A. (eds), Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wielichowo, 41-53 ; Kalicki, S. and Jedynak, A. 2012. Osadnictwo wspólnot kultury amfor kulistych w otoczeniu kopalń krzemienia dorzecza dolnej Kamiennej. Analiza przy zastosowaniu metod GIS, (Settlements of communities Globular Amphora culture in surroundings of flint mines in the lower basin of Kamienna River. Analysis using the GIS methods, Ostrowiec Świetokrzyski ; Kozioł, K., Czerniec J., Bęgziak B. and Orlikowski R. 2012 Archeologiczne zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennej (Polish Archaeological Record (AZP) as an element of infrastructure of spatial information), Roczniki Geomatyki 10 (4), 133-143 ; Kozioł, K., Czerniec, J., Bęgziak, B. and Orlikowski, R. 2014. Geospatial inventorying system of the Polish Archaeological Record (AZP): the case of the Chełmno region, Fontes Archaeologici Posnanienses 50, 45-56 ; Lach, J. and Kozioł, K. 2009. Implementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie Topograficznego Indeksu Pozycji z wykorzystaniem środowiska MATLAB. Implementation of algorithms to the spatial analysis of large data sets on example of the Topographic Positions Index in MATLAB environment, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20, 247–259 ; Miałdun, J., Mirakowska, I. and Rączkowski, W. 2005. Projekt systemu informacji archeologicznej, (The Project of archaeological information system) In J. Nowakowski, A. Prinke and W. Rączkowski (eds), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań, 193 – 201 ; Smith, T.R., Menson, S., Star, J.L. and Estes J.E, 1987. Requirements and principles of the implementation and construction of large-scale geographic information systems, International Journal of Geographical Information Systems 1 ; Weiss, A. 2001 Topographic Position and Landforms Analysis. ESRI User Conference, San Diego ; Zapłata, R. 2011. GIS – Systemy Informacji Geograficznej w archeologii – ogólna charakterystyka wybranych zagadnień i rys historyczny (etap początkowy) .GIS – Geographic Information System In archaeology – general characteristic and history (initial phase). In Digitalizacja Zasobów DziedzictwaArcheologicznego. Wybrane Zagadnienia, Lublin, 280-315

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

596

End page:

598

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87085 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information