Object structure

Title:

Nie-klasyczna historia teorii literatury Europy (Środkowo-)Wschodniej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Kola, Adam Franciszek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Ulicka, Danuta ; literary theory ; Central Europe ; Eastern Europe

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008. ; 2. K. Abriszewski, Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, "Teksty Drugie" 2007 nr 1-2, s. 113-126. ; 3. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński - szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, przeł. K. Rutkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005. ; 4. E. Bińczyk, Nie ma społeczeństwa! "Nasi mniejsi bracia", społeczne studia nad nauką oraz etyczne zaangażowanie Bruno Latoura, "Teksty Drugie" 2007 nr 1-2, s. 144-156. ; 5. E. Bińczyk, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas, Kraków 2007. ; 6. T. Dalecka, Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939, Societas Vistulana, Kraków 2003. ; 7. M. Dąbrowska-Partyka, Literatura jako metajęzyk kultury, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2005 nr 40, s. 287-296. ; 8. Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2007, s. 7-14. ; 9. Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2006. ; 10. J. Hrabák, Nová práce o polském verši, "Slovo a Slovesnost" 1938 nr 4, s. 48-50. ; 11. J. Hrabák, Studium polského verše, "Slovo a Slovesnost" 1936 nr 2, s. 122-123. ; 12. J. Hrabák, Z nový polských praci o teorie literatury, "Slovo a Slovesnost" 1937 nr 3, s. 250-251. ; 13. H. Janaszek-Ivanièková, Ofensywa czeskich slawistów, "Pamiętnik Słowiański" 2003 t. LIII z. 2, s. 129-135. ; 14. A. Janik, S. Toulmin, Wittgenstein’s Vienna, New York 1973. ; 15. A. Karcz, The Polish Formalist School and Russian Formalism, University of Rochester Press-Jagiellonian University Press, Kraków 2002. ; 16. A.F. Kola, Między Europą Środkową a Środkowo-Wschodnią, "Tygiel Kultury" 2006 nr 4-6, s. 6-13. ; 17. A.F. Kola, Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, "Teksty Drugie" 2008 nr 1-2, s. 56-74. ; 18. A.F. Kola, Polska - Czechy. Europa Środkowo-Wschodnia - Europa Środkowa, w: Zánry zivé, mrtvé, revitalizované, red. L. Pavera a kolektiv, Opava 2006, s. 79-103. ; 19. A.F. Kola, Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do nowego projektu konstruowania indywidualnej tożsamości, s. 179-196. ; 20. A.F. Kola, Tyfus, wszy, klatki, karmiciele i II wojna światowa, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2008, s. 299-318. ; 21. Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006. ; 22. Korespondencja Marii Renaty Mayenowej i Manfreda Kridla, oprac. B. Chodźko, w: Obecność. Maria Renata Mayenowa (1908-1988), red. B. Chodźko, E. Feliksiak, M. Olesiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 85-121. ; 23. K. Krejèi, Zur polnischen Literaturwissenschaft, "Slavische Rundschau" 1937 nr 9, s. 179-182. ; 24. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006. ; 25. B. Latour, Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym Profesorem, przeł. K. Abriszewski i in., "Teksty Drugie" 2007 nr 1-2, s. 127-143. ; 26. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Universitas, Kraków 2004. ; 27. Cz. Miłosz, "Mój wileński opiekun". Listy do Manfreda Kridla (1946-1955). Z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla i addendum, oprac, red. i wstęp A. Karcz, "Archiwum Emigracji. Źródła i Materiały do Dziejów Emigracji Polskiej po 1939 roku" 2005 XIX. ; 28. I. Pospíšil, M. Zelenka, Komparatystyka, poetyka i literatura światowa (O metodologicznych korzeniach i zależnościach koncepcji zespołu Durisina), w: Dialog - Komparatystyka - Literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 231-250. ; 29. I. Pospíšil, M. Zelenka, René Wellek a meziváleèné Ćeskoslovensko (ke korenum strukturální estetiky), Masarykova univerzita, Brno 1996. ; 30. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, przeł. M. Pietrzak-Merta, Pogranicze, Sejny 2006. ; 31. R. Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2004. ; 32. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004. ; 33. A. Szahaj, Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, "Teksty Drugie" 2007 nr 1-2, s. 157-163. ; 34. A. Szatskich, Witebsk - żizń iskusstwa 1917-1922, Moskwa 2001. ; 35. Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, red. D. Ulicka, M. Adamiak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. ; 36. P.T., Z problémù poetiky, "Slovo a Slovesnost" 1939 nr 5, s. 59-61. ; 37. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007, s. 483. ; 38. D. Ulicka, Tradycje nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, "Teksty Drugie" 2008 nr 1-2 , s. 206, przyp. 1. ; 39. F. Wollman, Ergocentrická literárni teorie polská, "Slovo a Slovesnost" 1936 nr 2, s. 182-188. ; 40. W. Wrzosek, Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Leopoldinum, Wrocław 1995. ; 41. Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2007. ; 42. M. Zelenka, Literární vìda a slavistika, Academia, Praha 2002. ; 43. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995. ; 44. B. Żyłko, Michaił Bachtin i jego „filozofia moralna”, w: M. Bachtin, W stronę filozofii czynu, przekł., wstęp B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 5-22.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

110

End page:

120

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund