Object structure

Title:

Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

literary studies ; cognitivism ; modality

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy w: Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, wstęp i oprac. E. Czaplejewicz, Warszawa 1982, s. 373.
2. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996.
3. I. Bellert, Niektóre postawy modalne w interpretacji semantycznej wypowiedzeń, "Prace Komisji Słowianoznastwa", Kraków, 1971, nr 23, s. 155-169.
4. B. Boniecka, O pojęciu modalności. Przegląd problemów badawczych, "Język Polski" 1971, s. 91-110.
5. C. Bremond, La logique des possibles narratives, "Communications" 1966, nr 8.
6. J. Derrida, Głos i fenomen (1967) przeł. B. Banasiak, Warszawa 1997.
7. J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst w: Pismo filozofii, tłum. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 279.
8. L. Doleżel, Narrative Modalities w: T. Eaton, Essays in Literary Semantics, Heidelberg 1978, s. 93-102.
9. L. Doleżel, Narrative Modes in Czech Literature, Toronto 1978.
10. L. Doleżel, Semantyka narracji przeł. B.M. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1985, z. 2, s. 303.
11. J.F. Durey, Realism and Narrative Modality. The Hero and Heroine in Eliot, Tolstoy and Flaubert, Tubingen 1993.
12. T. Eaton, Literary Semantics: Modality and "Style", Heidelberg 1978.
13. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1974.
14. R. Fowler, Language in the News. Discourse and Ideology in the Press, London 1991.
15. R. Fowler, The Language of George Orwell, London 1995.
16. Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968, s. 351.
17. J. Greimas, Elementy gramatyki strukturalnej, przeł. Z Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1984, z. 4, s. 177-198.
18. J. Greimas, Semantique structurale, Paris 1966.
19. E. Jędraszko, Modalność w języku i tekście: od gramatyki do stylistyki w: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim, pod red. E. Sławkowej, b. m., b. d., s. 113-155.
20. Język-umysł-kultura, wybór J. Bartmiński, tłum. różni, Warszawa 1999.
21. W.G. Lycan, Meaning and Modality, London 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-0936-9.
22. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość, Kraków 1978.
23. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001.
24. A. Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992.
25. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wyd. II, Warszawa 1974.
26. Narracja jako sposób rozumienia świata, pod red. J. Trzebińskiego, Gdańsk 2002.
27. M. Nowotna, Le Sujet et son identité. Dans le discours littéraire polonais contemporain. Analyse Sèmio-Linguistique, Kraków-Paryż 1993.
28. R. Nycz, Literatura modalności, "Teksty" 1980, nr 2, s. 70.
29. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Wrocław 1985, s. 61-83.
30. J. Quigley, The Grammar of Autobiography. A Developmental Account, New Jersey 2000.
31. E. Sapir, Kultura, język, osobowość, tłum. B. Stanosz, R. Zimand, wstęp A. Wierzbicka, 1978, s. 153.
32. G. Sinko, Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie, Wrocław 1977.
33. G. Sinko, Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku, Wrocław 1988.
34. T. Skubalanka, O modalności poetyckiej na przykładzie wybranych wierszy J. Czechowicza, w: Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 1991, s. 71-95.
35. J. Sławiński, Pisma Wybrane, t. IV, s. 116-136. 44
36. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Pisma Wybrane, Kraków 2000, s. 56-57.
37. J. Sławiński, w: M. Głowiński, J. Stawiński, Wstęp do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, Wrocław 1987, s. LXXV.
38. T. Todorov, Poetyka, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1984, s. 45.
39. Uczucia w języku i w tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
40. D. Ulicka, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia R. Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Warszawa 1999, s. 243-283.
41. V. N. Vołoszynow, Marksizm i filosofia jazyka. Osnownyje probliemy socjologiczeskowo metoda w naukie o jazykie, Leningrad 1930.
42. D. Wesling, T. Sławek, Literary Voice. The Calling of Jonah, New York, 1995.
43. B. L. Whorf, Język myśl, rzeczywistość, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1982, s.173.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

31

End page:

49

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund