Object structure

Title:

Romana Jaworskiego „wjeżdżanie w miasto”. Urbanizm opowiadań

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Creator:

Grzelak, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Roman Jaworski’s Historie maniaków (The Stories of Maniacs) ; the motif of the city ; the hero (an individualist) and the antihero (the crowd)

References:

1. M. Baranowska, Geniusz miasta. W: Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984, s. 126-141.
2. M. Baranowska, „Miasto – wszechświat”. „Ozimina” Berenta. „Teksty Drugie” 1993, nr 3, s. 93-104.
3. M. Baranowska, Urbanizm, antyurbanizm. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 1151-1154.
4. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja. Przeł. S. Królak. Warszawa 2005.
5. Z. Bauman, Walter Benjamin – intelektualista. W zb.: „Drobne rysy w ciągłej katastrofie...” Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1993, s. 15-26.
6. W. Benjamin, Pasaże. Red. R. Tiedemann. Przeł. I. Kania. Kraków 2006.
7. W. Berent, Fryderyk Nietzsche, „Z psychologii sztuki”. Tłumaczenie i dopiski Wacława Berenta. W: Pisma rozproszone: utwory prozą, utwory poetyckie, szkice literackie i publicystyczne, wywiady, listy. Wstęp, oprac., dodatek krytyczny R. Nycz, W. Bolecki. Kraków 1992, s. 100-126.
8. A. Bielik-Robson, Gnostyk w wielkim mieście: Walter Benjamin i kultura materialna. W zb.: Co to jest filozofia kultury? Red. Z. Rosińska, J. Michalik. Warszawa 2006, s. 261-285.
9. W. Bolecki, Jaworski redivivus. „Twórczość” 1978, nr 12, s. 134-137.
10. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i Dwudziestolecie Międzywojenne. W: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień i związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. Warszawa 1998.
11. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław 1982.
12. J. Z. Boryszewski, Antyurbanizm młodopolski. „Argumenty” 1980, nr 1, s. 8-9.
13. J. Brodski, Pochwała nudy. Przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski. Wybór, oprac. S. Barańczak. Kraków 1996.
14. S. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche. W: Kultura i życie. Wstęp A. Walicki. Warszawa 1973.
15. S. Brzozowski, Próba samopoznania. W: Wczesne prace krytyczne. Wstęp A. Mencwel. Warszawa 1988, s. 124-132.
16. W. Budzyński, Miasto Schulza. Warszawa 2005.
17. E. Canetti, Masa i władza. Przeł. E. Borg, M. Przybyłowska. Wstęp L. Budrecki. Warszawa 1996.
18. I. Calvin, Niewidzialne miasta. Przeł. A. Kreisberg. Warszawa 1975.
19. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Przeł. K. Thiel-Jańczuk. Kraków 2008.
20. A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski. Kraków 2003.
21. M. Eliade, Świat, miasto, dom. Przeł. I. Kania. „Znak” 1991, nr 12, s. 12–22.
22. H. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 11-48.
23. M. Głowiński, Drwiące requiem dla historii. O „Weselu hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 5. Kraków 2000, s. 169-183.
24. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 1.Kraków 1997.
25. I. Gubernat, Miasto Zapolskiej. W zb.: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej. Red. J. Data. Gdańsk 1993, s. 213-252.
26. W. Gutowski, Artysta – więzień urbanistycznych fantazmatów. O „Krzyku” Stanisława Przybyszewskiego. W: Konstelacja Przybyszewskiego. Toruń 2008, s. 95-105.
27. W. Gutowski, Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego. W: Wprowadzenie do Xięgi tajemnej. Bydgoszcz 2002, s. 291-327.
28. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. (O młodopolskich mitach miłości). Kraków 1992.
29. W. Gutowski, Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski. W zb.: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej. Red. J. Data. Gdańsk 1993, s. 189-211.
30. U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich. Przeł. E. Klekot. Kraków 2006.
31. Z. Herbert, Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. W: Pan Cogito. Wyd.2 popr. Wrocław 1993, s. 17-18.
32. Humanistyczne oblicze miasta. Red. D. Jędrzejczyk. Warszawa 2004.
33. K. Irzykowski, Ocalanie „istoty rzeczy”. Roman Jaworski, „Historie maniaków”. W: Czyn i słowo. – Fryderyk Hebbel jako poezja konieczności. – Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. – Prolegomena do charakterologii. Pisma. Red. A. Lam. T. 6. Kraków 1980, s. 523.-540.
34. B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa 2000.
35. R. Jaworski, Fanfarona. „Krokwie” 1920, nr 1.
36. R. Jaworski, Historie maniaków. Kraków 1978.
37. R. Jaworski, Medi. „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 23, s. 698-702.
38. R. Jaworski, Medi. „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 24, s. 724-729.
39. R. Jaworski, Miał iść. „Krytyka” 1905, t. 2, z. 8, s. 115-120.
40. R. Jaworski, Na giełdzie obrotów umysłowych w Polsce. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 24, s. 1.
41. R. Jaworski, Opowieść o smutku czterech ścian. „Widnokręgi” 1911, z. 2–4/5.
42. R. Jaworski, Trzecia godzina. „Nasz Kraj” 1908, t. 6, nr 5.
43. R. Jaworski, Trzecia godzina. „Nasz Kraj” 1908, t. 6, nr 6, s. 109-114.
44. R. Jaworski, „Wesele hr Orgaza” Powieść Romana Jaworskiego. Rozm. przepr. Ixion. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 25, s. 1.
45. R. Jaworski, Zepsuty ornament. „Nasz Kraj” 1907, t. 4, nr 3, s. 68-72.
46. J. Jedlicki, Proces przeciwko miastu. „Teksty Drugie” 1991, nr 5, s. 5-24.
47. M. Karasińska, Ja, miasto. Szkice o (nie tylko polskiej) dramaturgii lat ostatnich. Poznań 2011.
48. J. Kasprowicz, Pamiętam te piaski nad wodą... W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. Sikora. Wyd.2. Wrocław 1990, s. 251-252.
49. J. Kasprowicz, Z wichrów i hal (II Z Tatr). W: Poezje. Red. J. J. Lipski. Dzieła wybrane. T. 1. Kraków 1958, s. 494–516.
50. S. Kierkegaard, Jednostka i tłum. Przeł. A. Ściegienny. W zb.: Filozofia egzystencjalna. Wybór, wstęp L. Kołakowski, K. Pomian. Warszawa 1965, s. 51-58.
51. K. Kłosiński, Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja – brzydota – groteska. Kraków 1992.
52. J. Kolbuszewski, Tatry w literaturze polskiej 1805–1939. Kraków 1982.
53. A. Konkowski, Dancing i jego fikcje. „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 12, s. 40-48.
54. W. Kopaliński, Abdera. Hasło w: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1987, s. 11.
55. J. Kopciński, Antymodernistyczna parodia i groteska: „Wesele hrabiego Orgaza” Romana Jaworskiego. „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 3, s. 74-97.
56. S. Korab-Brzozowski, Poezje zebrane. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1978.
57. Z. Krzywicka, Dziecko i dzieciństwo w opowiadaniach z „Historii maniaków” Romana Jaworskiego. W zb.: Czytanie modernizmu. Red. M. Olszewska, G. Bąbiak. Warszawa 2004, s. 211-225.
58. A. Kubale, Próba analizy groteski Romana Jaworskiego. „Wesele hrabiego Orgaza”. „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1975, nr 4, s. 169-176.
59. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przeł. T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988.
60. G. Le Bon, Psychologia tłumu. Przeł. B. Kaprocki. Wyd. popr. i uzup. Kęty 2007.
61. A. Łebkowska, Romana Jaworskiego gry z odbiorcą. „Historie maniaków”. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 1, s. 3-38.
62. W. Maciąg, Idee epoki w twórczości Wacława Berenta. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 278-309.
63. I. Maciejewska, Wielkie miasto w prozie okresu Młodej Polski a problemy naturalizmu. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni. Wrocław 1984, s. 197-222.
64. J. Z. Maciejewski, Konstruktor dziwnych światów. Groteskowe, ludyczne i karnawałowe aspekty prozy Romana Jaworskiego. Toruń 1990.
65. J. Majda, Młodopolskie Tatry literackie. Kraków 1989.
66. J. Majda, Tatrzańskim szlakiem literatury. Kraków 1981.
67. Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel. Opole 2005.
68. Miasto i sacrum. Red. M. Kowalewski, A. M. Królikowska. Kraków 2011.
69. Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy. Red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj. Toruń 2012.
70. Miasto nie - miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. Red. L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz. Gdańsk–Sopot 2010.
71. Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 4. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz 2012.
72. Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010.
73. W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty. Książka zbiorowa. Lwów 1895.
74. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. Berent. Gdynia 1991.
75. F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem. Przeł. S. Wyrzykowski. Warszawa 1907.
76. J. Nowakowski, Persefona i Charon. (Z młodopolskich dziejów motywów mitycznych). W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 326-352.
77. J. Nowakowski, Problemy młodopolskiego antyurbanizmu. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Filologia Polska” 1990, z. 19, s. 63-96.
78. F. Nowicki, Tatry. W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. Sikora. Wyd.2. Wrocław 1990, s. 254-255.
79. R. Nycz, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku XX wieku (do pierwszej wojny światowej). W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 227-261.
80. R. Okulicz-Kozaryn, Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty. Warszawa 2003.
81. R. Okulicz-Kozaryn, Nuda w zwierciadle nudy. Roman Jaworski. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. Poznań 1999.
82. J. Ortega y Gasset, Bunt mas. Przeł. P. Niklewicz. Warszawa 2008.
83. Pisanie miasta – czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Poznań 1997.
84. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich. […]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1980.
85. M. Płachecki, Antropologia błędu Romana Jaworskiego. Twórczość” 2002, nr 3, s. 49-66.
86. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992.
87. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 2001.
88. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999.
89. M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w „Ziemi obiecanej” Reymonta. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 89-131.
90. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. 3, przejrz. i uzup. BN I 212. Wrocław 2000.
91. J. Prokop, Z przemian w literaturze polskiej lat 1907–1917. Wrocław 1970.
92. Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Red. B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański. Warszawa 2005.
93. K. Przerwa-Tetmajer, Wybór poezji. Wstęp, komentarz I. Sikora. Wrocław 1991.
94. Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni. Red. E. Rewers. Poznań 1999.
95. Przewodnik po „Biblii”. Red., przeł. T. Mieszkowski. Warszawa 1996.
96. S. Przybyszewski, Dzieci szatana: powieść. Lwów 1899.
97. S. Przybyszewski, Krzyk: powieść. Lwów 1922.
98. S. Przybyszewski, Mocny człowiek. T. 2. Warszawa 1929.
99. S. Przybyszewski, Synowie ziemi. Warszawa 1929.
100. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. I. Chopin i Nietzsche. Przeł. S. Helsztyński. W: Synagoga szatana i inne eseje. Oprac. G. Matuszek. Kraków 1995, s. 43-65.
101. L. Pułka, Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890–1918. Wrocław 1996.
102. H. Ratuszna, „Błysk obrazu”. Z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski. Toruń 2009.
103. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005.
104. D. Riesman, Samotny tłum. Przeł., wstęp J. Strzelecki. Kraków 2011.
105. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003.
106. R. Salvadori, Pejzaże miasta. Warszawa 2006.
107. R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Przeł. K. Konikowska. Gdańsk 1996.
108. P. Siemaszko, Wieża z kości słoniowej i mrowisko. Krytyka kultury masowej w piśmiennictwie polskim i obcym 2. połowy XIX w. W zb.: Modernizm. Zapowiedzi–krystalizacje–kontynuacje. Red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz, P. Siemaszko. Bydgoszcz 2009, s. 384-411.
109. G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2006.
110. G. Simmel, O filozofii kultury. Pojęcie i tragedia kultury. W: Filozofia kultury. Wybór esejów. Przeł. W. Kunicki. Kraków 2007.
111. P. Sloterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Przeł. B. Baran. Warszawa 2012.
112. L. Staff, Sonet szalony. W: Wybór poezji. Wybór, wstęp M. Jastrun. Przypisy M. Bojarska. Wyd. 3. BN I 181. Wrocław 1985, s. 37.
113. M. Stala, Schronić się w śmieszność. (Uwagi o „Hamlecie wtórym” Romana Jaworskiego). W zb.: Dramat i teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. Red. J. Popiel. Wrocław 1992, s. 135-153.
114. Szata informacyjna miasta. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Warszawa 2008.
115. L. Szczepański, Noc w górach. W zb.: Antologia liryki Młodej Polski. Wstęp, wybór, oprac. I. Sikora. Wyd.2. Wrocław 1990, s. 73-74.
116. T. Szerszeń, Miasta Waltera Benjamina. „Konteksty” 2008, nr 3/4, s. 40-46.
117. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstęp K. Wojciechowski. Wyd. 2. Warszawa 1989.
118. A. Zalewska, Nowoczesność „Historii maniaków” Romana Jaworskiego. W zb.: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Red. M. Dąbrowski, A. Z. Makowiecki. Warszawa 2003.
119. J. Zieliński, Pierzaste korzenie kroplówki. „Twórczość” 1984, nr 2, s. 132-134.
120. R. Zrębowicz, Zapomniany ekspresjonista. „Ruch Literacki” 1961, z. 4/5, s. 187-190.

Issue:

3

Start page:

23

End page:

55

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)