Object structure

Title:

Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2016)

Creator:

Tomasik, Tomasz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

project of writing a history of masculinity in Poland ; a crisis of cultural formation of Christianity ; colonial expansion ; development of cities and urban culture ; civil and dynastic wars ; masculinity

References:

1. F. Ankersmit, Sześć tez o narratywistycznej filozofii historii. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004.
2. J. H. Arnold, S. Brady, Introduction. W zb.: What Is Masculinity? Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World. Ed. J. H. Arnold, S. Brady. London – New York 2011.
3. É. Badinter, XY. Tożsamość mężczyzny. Przeł. G. Przewłocki. Wstęp M. Janion. Warszawa 1993.
4. D. Beauvois, Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres. W zb.: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994.
5. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin 2005.
6. A. Borowski, Kobieta. Hasło w: Słownik sarmatyzmu: idee, pojęcia, symbole. Red. ... Kraków 2001.
7. P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004.
8. P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Przeł. W. Kroker. Kęty 2007.
9. P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie. Przeł. J. Hunia. Kraków 2012.
10. R. W. Connell, Masculinities. Berkeley – Los Angeles 1995.
11. R. Connell, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Przeł. O. Siara. Warszawa 2013. Angielski pierwodruk: Gender in World Perspective. Cambridge 2002.
12. P. Czapliński, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu. Kraków 2011.
13. H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Warszawa 2001.
14. S. Faludi, Stiffed. The Betrayal of the American Man. New York 1999.
15. M. Filipowicz, Men’s studies / masculinity studies. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 305.
16. D. D. Gilmore, Manhood in the Making. Cultural Concepts of Masculinity. New Haven 1990.
17. S. Grzeszczuk, Literatura mieszczańska. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998.
18. Cz. Hernas, Barok. Wyd. 7. Warszawa 1999.
19. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2007.
20. M. Kimmel, Manhood in America. A Cultural History. New York 1996.
21. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980.
22. E. Kraskowska, K. Filipowicz-Tokarska, Sarmatyzm, płeć, feminizm. W zb.: Nowoczesność i sarmatyzm. Red. P. Czapliński. Poznań 2011.
23. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992.
24. M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijańskiej katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.). Warszawa 2009.
25. J.-F. Lyotard, Przepisać nowożytność. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996.
26. A. Marzec, Fallogocentryzm. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. Rudaś-Grodzka [i in.]. Warszawa 2014, s. 128–130.
27. J. Nagel, War. Hasło w: International Encyclopedia of Men and Masculinities. Ed. M. Flood, J. K. Gardiner, B. Pease, K. Pringle. London – New York 2007.
28. T. Nastulczyk, P. Oczko, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań. Kraków 2012.
29. J. Niedźwiedź, Antemurale. Hasło w: Słownik sarmatyzmu: idee, pojęcia, symbole. Red. ... Kraków 2001.
30. A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i Sarmacją. Cz. 1: Profile i zarysy całości. Warszawa 2009–2011.
31. J. Ch. Pasek, Pamiętniki. Wstęp, objaśnienia W. Czapliński. Wyd. 4, zmien. i uzup. Wrocław 1968. BN I 62.
32. J. Pelc, Sarmatyzm a barok. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. ... Seria 1. Wrocław 1972.
33. Poeci polskiego baroku. T. 2. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. Warszawa 1965.
34. G. Ritz, Granice i perspektywy gender studies. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002.
35. G. Ritz, Wprowadzenie. W zb.: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Kraków 2000.
36. V. J. Seidler, Rediscovering Masculinity. Reason, Language and Sexuality. London 1989.
37. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011.
38. J. Tazbir, Dewiacje obyczajowe. W: Studia nad kulturą staropolską. Kraków 2001.
39. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013.
40. S. Tomaszewski, Miasto. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 543.
41. G. Urban, Rodzina. Hasło w: Słownik sarmatyzmu: idee, pojęcia, symbole. Red. ... Kraków 2001. s. 166.
42. M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego. Warszawa 2007.
43. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

17

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)