Object structure

Title:

Sienkiewicz, „dar Wołodyjowskiego” i fundacja Franciszka Kochmana

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Świerczyńska, Dobrosława (1937- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Henryk Sienkiewicz’s letters ; Maria Bokszczanin’s edition ; Franciszek Kochman foundation ; Sienkiewicz’s The Trilogy ; the reward founded by Konstanty Górski and Ludwik Górski

References:

1. Dla chorych literatów i artystów. „Biesiada Literacka” 1889, nr 4, z 25 I, s. 59.
2. Fundacja dla literatów im. Fr. Kochmana. „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1888, nr 146, z 26 VI, s. 3.
3. Fundacja Kochmana....[ogłoszenie konkursowe]. „Kurier Lwowski” 1890, nr z 31 X.
4. S. Grodziski, Sejm krajowy galicyjski 1861–1914. Wyd. Sejmowe. T. 1–2. Warszawa 1993.
5. Konkurs literacki imienia Franciszka Kochmana. „Gazeta Lwowska” 1884, nr 144, z 24 VI, s. 4.
6. T. Korzon, Pisma. T. 1. Warszawa 1915.
7. R. Koziołek, Mój dziwny Sienkiewicz. „Polityka” 2016, nr 1/2, z 1 I.
8. Kronika bieżąca. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 26, z 30 (18) VI, s. 312.
9. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Warszawa 1956.
10. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzup., oprac. M. Bokszczanin. Wyd. 2. Warszawa 2012.
11. J. Krzyżanowski, Stypendium Sienkiewiczowskie w Akademii Umiejętności. W: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa 1973, s. 473-483.
12. S. Lam, Rec: Henryk Zbierzchowski, Człowiek o dwu twarzach. Kraków w 1919. "Przegląd Powszechny” 1920, t. 145/146 (kwiecień).
13. L. Ludorowski, Na tropach daru Michała Wołodyjowskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1996, z. 6, s. 45-55.
14. L. Ludorowski, Tajemnica daru Michała Wołodyjowskiego. W: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja. „Studia Sienkiewiczowskie” 1998, t. 1, s. 29-42.
15. Miasto Lwów w okresie samorządu 1870–1895. Lwów 1896.
16. S. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986. Wrocław 1988.
17. C. Norwid, Milczenie. Trzecia część. W: Proza. Wybór, oprac. J. W. Gomulicki. Pisma wybrane. T. 4. Warszawa 1968.
18. Nowa fundacja. „Gazeta Narodowa” (Lwów) 1866, nr 57, z 9 III.
19. Nowy Korbut. T. 14. Warszawa 1973.
20. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 2. Przygot. do druku, komentarz E. Jankowski. Wrocław 1955.
21. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 3. Przygot. do druku, komentarz E. Jankowski. Wrocław 1956.
22. Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 4. Wrocław 1968.
23. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Felieton. Liberum veto. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 50, z 15 XII.
24. Quis [M. Gawalewicz], Kronika tygodniowa. „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 311, z 15 XII , s. 380.
25. Repertorium czynności galicyjskiego sejmu krajowego. Od roku 1883 po rok 1889. Zebrał W. Koziebrodzki. T. 1–2. Lwów 1889.
26. Rozstrzygnięcie konkursu z Fundacji Kochmanna...W rubryka: Z daleka i z bliska. „Kraj” (Petersburg) 1888, nr 26, z 24 VI, s. 5.
27. H. Sienkiewicz, Listy. Red., [wstęp] J. Krzyżanowski. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977.
28. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. T. 2, cz. 1. Warszawa 1996.
29. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. T. 5, cz. 3. Warszawa 2009.
30. H. Sienkiewicz, List do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1887, nr 57, z 15 III.
31. H. Sienkiewicz, List do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1888, nr 277, z 11 XII , s. 3.
32. Telegramy własne „Czasu”. „Czas” 1888, nr 143, z 24 VI, s. 3.
33. We Lwowie z zapisu Komana [!] ....„Przegląd Tygodniowy” 1888, nr 27, z 19 VI (1 VII).
34. [T. Zadurowicz], Nota. „Przegląd Literacki”, dodatek do „Kraju” 1888, nr 27, z 1 (13) VII.
35. W. Zawadzki, Przed dziesięciu mniej więcej laty... W rubryka: Korespondencja zagraniczna. „Bluszcz” 1884, nr 7, z 1 (13) II , s. 56.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

160

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)